Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μέτρα Κ.Ο.Α.ΠΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α/Α Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1
Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης
13/04/2020
04/05/2020
2
Καθεστώς Πράσινης Ενίσχυσης
13/04/2020
04/05/2020
3
Ενίσχυση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας
13/04/2020
04/05/2020
4
Εκταρική Επιδότηση Εσπεριδοειδών σε Κοινότητες που Επηρεάζονται από την Νεκρή Ζώνη
13/04/2020
04/05/2020
5
Κεφαλικές Επιδοτήσεις - Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων
30/03/2020
10/04/2020
6
Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση Αιγοπροβατοτροφίας 2020
09/06/2020
15/06/2020


ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020

Αρ. Μέτρου / Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1.1
Δράσεις Επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
06/04/2016
30/10/2023
1.2
Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης
06/04/2016
30/10/2023
1.3
Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση
8/02/2019
12/04/2019
3.1
Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
8/7/2019
23/09/2019
3.2
Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από Ομάδες Παραγωγών στην εσωτερική αγορά
31/10/2016
28/02/2017
4.1 (Ά Προκήρυξη)
Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
09/05/2016
17/10/2016
4.1 (΄Β Προκήρυξη)
Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
15/11/2019
17/07/2020
6.1
Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
09/05/2016
17/10/2016
9.1
Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας
10/12/2019
10/04/2020
10.1.1Α
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα φυλλοβόλα
13/04/2020
04/05/2020
10.1.1Β

Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις ελιές
13/04/2020
04/05/2020
10.1.1Γ

Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα εσπεριδοειδή
13/04/2020
04/05/2020
10.1.1Δ

Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου
13/04/2020
04/05/2020
10.1.1Ε & 10.1.1Ζ
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και Κλαδοκάθαρος στα αμπέλια
13/04/2020
04/05/2020
10.1.2Α

Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας
13/04/2020
04/05/2020
10.1.2Β

Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
13/04/2020
04/05/2020
10.1.3Α

Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και διαχείριση υπολειμμάτων κονδύλων στις Πατάτες)
13/04/2020
04/05/2020
10.1.3Β

Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και τοποθέτηση εντομοπαγίδων στα Εσπεριδοειδή)
13/04/2020
04/05/2020
10.1.4

Διατήρηση περοβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας
13/04/2020
04/05/2020
10.1.7
Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχιών
13/04/2020
04/05/2020
10.1.8
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου (Στην προκήρυξη του 2015 ο κωδικός του Καθεστώτος ήταν 10.1.4)
13/04/2020
04/05/2020
10.1.9
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων
25/05/2020
05/06/2020
10.1.10
Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
13/04/2020
04/05/2020
10.1.11Α
Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Σιτηρά
13/04/2020
04/05/2020
10.1.11Β
Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Δενδρώδεις Καλλιέργειες
13/04/2020
04/05/2020
10.1.11Γ
Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας
13/04/2020
04/05/2020
10.1.12
Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια
13/04/2020
04/05/2020
11.1

Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία
13/04/2020
04/05/2020
11.2

Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας
13/04/2020
04/05/2020
12.1.1
Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας
13/04/2020
04/05/2020
12.1.2
Διαχείριση Βοσκοτόπων
13/04/2020
04/05/2020
13

Στήριξη περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα
13/04/2020
04/05/2020
20
Τεχνική Υποστήριξη
6/4/2016
30/10/2023
21
Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας Covid-19
04/11/2020
17/11/2020


ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΟΑ)

Α/Α
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1

Μέτρο έκδοσης αδειών εισαγωγής / εξαγωγής
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΧΡΟΝΑ
2

Μέτρο Εξαγωγικών Επιστροφών
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΧΡΟΝΑ
3

Μέτρο παροχής ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας

* Η περίοδος υποβολής αιτήσεων μπορεί να λήξει ανά πάσα στιγμή, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα βάσει νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

04/01/2016
03/02/2016
4
Μέτρο ΚΟΑ16: Πρόγραμμα ενωσιακής ενίσχυσης για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σχολική χρονιά 2019-2020
01/06/2020
29/08/2020
5
Μέτρο ΚΟΑ17: Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Ελαιόλαδου
22 - 27/01/2020
27/01/2020 (στις 13:00)
20 - 25/02/2020
25/02/2020 (στις 13:00)
6
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β: Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες και στα κράτη-μέλη της ΕΕ (4η προκήρυξη)
31/07/2017
29/12/2017
7
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β - Πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη / Προώθηση σε Τρίτες Χώρες (5η Προκήρυξη)
09/07/2018
09/08/2018
8
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β - Πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη / Προώθηση σε Τρίτες Χώρες (6η Προκήρυξη)
01/08/2019
30/9/2019
9
Μέτρο ΕΠΣΑ 3ζ 6η προκήρυξη : Καινοτομία στον αμπελοοινικό τομέα
04/09/2019
04/10/2019
10
Μέτρο ΕΠΣΑ 3δ: Ασφάλεια Συγκομιδής για τα οινοποιήσιμα αμπέλια 2018 - 2019
24/06/2019
05/07/2019
11
Μέτρα 1 &2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
28/01/2021
28/04/2021


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων