Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρα Κ.Ο.Α.ΠΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α/Α Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1
Μέτρα Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων
20/03/2023
10/04/2023
2
Κεφαλικές Επιδοτήσεις - Παρέμβαση Α.Π 2.1- Συνδεδεμένη Ενίσχυση Αιγοπροβάτων
10/04/2023
24/04/2023
4
Χορήγηση Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην Αιγοπροβατοτροφία και Αγελαδοτροφία
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΠ) 2023 - 2027

Αρ. Μέτρου / Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1.1
Δράσεις Επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
06/04/2016
30/10/2023
1.2
Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης
06/04/2016
30/10/2023
1.3
Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση
24/04/2023
23/06/2023
3.1
Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
11/7/2022
05/08/2022
3.2
Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από Ομάδες Παραγωγών στην εσωτερική αγορά
14/5/2021
29/10/2021
4.1 (Ά Προκήρυξη)
Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
09/05/2016
17/10/2016
4.1 (΄Β Προκήρυξη)
Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
15/11/2019
17/07/2020
4.1 ('Γ Προκήρυξη)
Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
07/02/2022
05/09/2022
5.2 ('Α Προκήρυξη)
Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού
07/02/2022
05/09/2022
6.1 (Α' Προκηρυξη)
Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
09/05/2016
17/10/2016
6.1 (Β' Προκηρυξη)
Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
07/02/2022
05/09/2022
9.1
Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας
19/04/2023
19/05/2023
10
Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα
22/03/2022
15/04/2022
Α.Α. 1.6
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές των ζώων
18/05/2023
02/06/2023
11
Βιολογική Γεωργία
22/03/2022
15/04/2022
12
Ενισχύσεις στο Πλαίσιο Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
22/03/2022
15/04/2022
13

Στήριξη περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα
22/3/2022
15/04/2022
14
Καλή Διαβίωση των Ζώων
10/05/2022
27/05/2022
Α.Α. 1.4
Παρέμβαση Α.Α. 1.4 - Βιολογική Κτηνοτροφία
10/04/2023
24/04/2023
A.A.1.5
Ανάληψη υποχρεώσεων για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών.
25/04/2023
26/05/2023
20
Τεχνική Υποστήριξη
6/4/2016
30/10/2023
21
Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας Covid-19
26/05/2021
09/06/2021
22
Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στους τομείς της Σιτοκαλλιέργειας και της Αιγοπροβατοτροφίας
13/01/2023
25/01/2023


ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΟΑ)

Α/Α
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1

Μέτρο έκδοσης αδειών εισαγωγής / εξαγωγής
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΧΡΟΝΑ
2

Μέτρο Εξαγωγικών Επιστροφών
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΧΡΟΝΑ
3

Μέτρο παροχής ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας
05/04/2022
29/04/2022
4

Μέτρο ΚΟΑ 15: Έκτακτη Ενίσχυση Προσαρμογής των Χοιροτρόφων
06/06/2022
17/06/2022
5
Μέτρο ΚΟΑ 16: Πρόγραμμα Ενωσιακής Ενίσχυσης για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Σχολική Χρονιά 2022 - 2023
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΧΡΙ 07.04.2023
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
6
Μέτρο ΚΟΑ17: Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Ελαιόλαδου
22 - 27/01/2020
27/01/2020 (στις 13:00)
20 - 25/02/2020
25/02/2020 (στις 13:00)
7
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β: Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες και στα κράτη-μέλη της ΕΕ (4η προκήρυξη)
31/07/2017
29/12/2017
8
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β - Πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη / Προώθηση σε Τρίτες Χώρες (5η Προκήρυξη)
09/07/2018
09/08/2018
9
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β - Πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη / Προώθηση σε Τρίτες Χώρες (6η Προκήρυξη)
01/08/2019
30/9/2019
10
Μέτρο ΕΠΣΑ 3ζ 6η προκήρυξη : Καινοτομία στον αμπελοοινικό τομέα
04/09/2019
04/10/2019
11
Μέτρο ΕΠΣΑ 3δ: Ασφάλεια Συγκομιδής για τα οινοποιήσιμα αμπέλια 2018 - 2019
24/06/2019
05/07/2019
12
Μέτρα 1 &2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
20/01/2022
20/04/2023


ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Α/Α Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
3
Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης στην Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, Αγελαδοτροφία και Κονικλοτροφία
5
Μέτρο 5 -Σχέδιο Στήριξης γεωργών που αρδεύουν τεμάχια σε περιοχές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων λόγω των επιπτώσεων απο τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19
22/10/2021
29/10/2021
6
Σχέδιο στήριξης γεωργών της Δυτικής Λευκωσίας για αντιστάθμισμα στο υψηλό κόστος νερού
25/07/2022
01/08/2022
7
Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης Πτηνοτροφίας Αυγοπαραγωγής
29/12/2022
8
Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης στις αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών αιγοπροβατοτροφίας ή φυτικής παραγωγής και στις Συνεργατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή ή στην παραγωγή και πώληση οίνου βάσης για την παραγωγή κρασιού ΠΟΠ Κουμανδαρία
24/01/2023
3/02/2023

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών