Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
- 27/07/2021 09:15:59 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, πρόκειται να καταβληθεί Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση στην Αιγοπροβατοτροφία για το έτος 2021 (ΜΕΕΑ2021), ύψους €450.000, με τη μορφή κεφαλικής ενίσχυσης μεγίστου ύψους €6 ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο.

Η ενίσχυση καταβάλλεται ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιγοπροβατοτρόφοι λόγω των γενικότερων αντίξοων συνθηκών που επικρατούν κατά τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, στις αιγοπροβατοτροφικές μονάδες που δεν παραδίδουν ποσότητα γάλακτος μεγαλύτερη από 10 τόνους ετησίως σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες και εξαιρούνται από την Προαιρετική Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων του 2021 (ΠΣΣΑ2021).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες:
Εμπρόθεσμη Υποβολή Αίτησης
28/07/2021 - 11/08/2021
Εκπρόθεσμη Υποβολή Αίτησης (ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής)
12/08/2021 - 05/09/2021

Δικαιούχος αιτητής είναι ο νόμιμος κάτοχος της αιτούμενης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, κατά την υποβολή της αίτησης για τη ΜΕΕΑ2021, ο οποίος δεν έχει υποβάλει αίτηση ΠΣΣΑ2021 για την εκμετάλλευσή του ή αν έχει υποβάλει, να μην έχουν υποβληθεί τιμολόγια παράδοσης γάλακτος πέραν των 10.300 λίτρων σε εγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία.
Ο ελάχιστος αριθμός επιλέξιμων ζώων ανά αίτηση είναι τα 20 ζώα.

Επιλέξιμες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής / αναπαραγωγής, που ήταν καταγεγραμμένες στη βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ) κατά τις 25/01/2021 (ημερομηνία κατοχής ζωικού πληθυσμού) και έχουν διενεργήσει απογραφή ζωικού πληθυσμού και αντίστοιχη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στις ΚΥ, κατά την περίοδο 25/01/2021 - 05/03/2021. Επιπλέον, η απογραφή θα πρέπει να είχε διενεργηθεί με τη χρήση σαρωτή, σε περίπτωση που πρόκειται για εκμετάλλευση με ζωικό πληθυσμό 100 ή περισσότερα ζώα.

Επιλέξιμα ζώα είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής (αιγοπρόβατα), ηλικίας 7 μηνών και άνω κατά την ημερομηνία κατοχής ζωικού πληθυσμού, τα οποία ήταν καταγεγραμμένα (με ατομικό κωδικό αναγνώρισης) στη βάση IRSC των KY και ανήκαν στην αιτούμενη εκμετάλλευση κατά την ημερομηνία κατοχής ζωικού πληθυσμού.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό για τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για τη ΜΕΕΑ2021.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων