Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ 21 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 - 21/05/2021 04:09:51 μμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνουν την προκήρυξη δράσεων του Μέτρου 21 κατόπιν τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το Μέτρο 21 στοχεύει στην ενίσχυση των γεωργών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19 με έμφαση στους επαγγελματίες γεωργούς.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, ανά δεκάριο επιλέξιμης έκτασης, όπως αυτή εγκριθεί στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης για το έτος 2020. Η μέγιστη ενίσχυση ανά δικαιούχο ανέρχεται στα €7000, στο σύνολο του Μέτρου.

Επιλέξιμοι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής:

1. Πατατοκαλλιέργεια (€1.400.000)

2. Καλλιέργειες φυλλοβόλων δένδρων (στις περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων) (€400.000)

Δικαιούχοι για την πατατοκαλλιέργεια:

Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληροί τα πιο κάτω:

α. Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς της Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης του ΚΟΑΠ για το έτος 2020 και η αίτηση του χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς του Καθεστώτος Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης (ΚΕΣΕ) από τον ΚΟΑΠ και έχει υποβάλει δήλωση καλλιέργειας με ημερομηνίες φύτευσης από 01/11/2019 μέχρι 31/03/2020, σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργική παραγωγή και συναφή θέματα Νόμο του 2019 (Ν. 103(Ι)/2019

και

β. είναι «επαγγελματίας γεωργός» (βλ. εγχειρίδιο Μέτρου για προϋποθέσεις)

Δικαιούχοι για καλλιέργειες φυλλοβόλων δέντρων:

α. Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς της Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης του ΚΟΑΠ για το έτος 2020 και η αίτηση του χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς του Καθεστώτος Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης (ΚΕΣΕ) από τον ΚΟΑΠ

και

β. είναι «επαγγελματίας γεωργός» (βλ. εγχειρίδιο Μέτρου για προϋποθέσεις)

Υποβολή Αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων από 26/05/2021 – 09/06/2021 μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης του ΚΟΑΠ www.eas.capo.gov.cy.

Το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν. Πληροφορίες μπορούν να δίνονται και μέσω της Παγκύπριας Γραμμής Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ 77771999_______________________________________________
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών