Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 6.1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» - 19/03/2021


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενημερώνει τους αιτητές που έχουν εγκριθεί για συμμετοχή στο Καθεστώς 6.1, τα ακόλουθα:

  • Στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιεί ο Οργανισμός προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δήλωσαν οι αιτητές στην Αίτηση Συμμετοχής και το Επιχειρηματικό Σχέδιο που υπέβαλαν, είναι και οι διασταυρούμενοι έλεγχοι με τα τεμάχια όπως δηλώνονται στο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης.
  • Πριν την καταβολή της τελικής πληρωμής και για όσους αιτητές έχουν δηλώσει στο Επιχειρηματικό τους Σχέδιο εκτάσεις γης που θα καλλιεργούν (γεωργοί ή/και κτηνοτρόφοι), θα πραγματοποιείται έλεγχος κατά πόσο έχουν δηλώσει στο τελευταίο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης το σύνολο των εκτάσεων και τις καλλιέργειες που έχουν δηλώσει στο Επιχειρηματικό Σχέδιο του Καθεστώτος 6.1.

Τυχόν αυξομειώσεις στο σύνολο των εκτάσεων ή τροποποιήσεις των καλλιεργειών που δηλώθηκαν στο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης σε σχέση με το σύνολο των εκτάσεων ή των καλλιεργειών που δηλώθηκαν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο του Καθεστώτος 6.1, θα οδηγήσει σε επαναξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Σε ενδεχόμενη περίπτωση όπου η τυπική απόδοση δεν είναι εντός των καθορισμένων ορίων τυπικής απόδοσης για συμμετοχή στο Καθεστώς, η αίτηση του Καθεστώτος 6.1 θα απορρίπτεται και τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί θα ανακτώνται, με τους προβλεπόμενους τόκους. Πρόσθετα, πρέπει να διατηρείται η μοριοδότηση της αίτησης του πάνω από 150 μονάδες, που είναι η βάση για να εγκριθεί μια αίτηση.

Η ορθή εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα αξιολογείται συγκρίνοντας την αρχική κατάσταση (υφιστάμενη) της εκμετάλλευσης (για υφιστάμενες μονάδες) και την μελλοντική κατάσταση που δήλωσε ο αιτητής στην αίτηση συμμετοχής του, σε αντιπαραβολή με την πραγματοποιθείσα (παρούσα) κατάσταση της εκμετάλλευσης, με την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Η τυπική απόδοση που είχε δηλωθεί ως στόχος στην μελλοντική κατάσταση της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με βάση τα πραγματικά πλέον στοιχεία. Για τις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να παρατηρείται ανάπτυξη της μονάδας / εκμετάλλευσης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Κατά συνέπεια ενημερώνουμε όλους τους εγκεκριμένους αιτητές του Καθεστώτος 6.1 ότι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης του έτους 2021, το σύνολο των εκτάσεων και τις καλλιέργειες τους βάσει των οποίων έχει εγκριθεί η αίτηση τους, για να καταστεί δυνατή η πληρωμή της δεύτερης δόσης του Καθεστώτος 6.1, με την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου. Όσον αφορά τους αιτητές που διαθέτουν και ζώα ο αριθμός και το είδος τους θα επιβεβαιώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης του έτους 2021, θα ξεκινήσει από τις 19 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 15 Απριλίου 2021 χωρίς ποινή και από τις 16 Απριλίου 2021 μέχρι τις 10 Μαΐου 2021 με ποινή.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eas.capo.gov.cy. Υπενθυμίζεται επίσης ότι για την υποβολή της αίτησης σας στο Καθεστώς 6.1, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να εγγραφείτε στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ. Κατά την εγγραφή σας στο Μητρώο σας έχει δοθεί ένας Μοναδικός Αριθμός Εκμετάλλευσης των οποίο και θα χρησιμοποιήσετε για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων. Πληροφορίες / Λεπτομέρειες για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy. Για πρόσθετες απορίες / διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων