Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα & Εκδηλώσεις


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ - 19/12/2022 12:25:04 μμ


Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη τύπου.

Ο Οργανισμός έχει υλοποιήσει όλους τους στόχους που είχε θέσει για τη φετινή χρονιά. Ένα από τα βασικά σημεία του στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού, είναι η απόλυτη ενημέρωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων μας για όλες τις δυνατότητες άντλησης κονδυλίων μέσα από τα σχέδια επιδοτήσεων. Ως επίσης, και η σε βάθος ενημέρωση των νέων μας που θέλουν να ακολουθήσουν είτε τη γεωργία είτε την κτηνοτροφία είτε την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Η δική σας βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι κορυφαίας σημασίας και για αυτό σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ενισχύσεις Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης

Η καταβολή των Άμεσων Ενισχύσεων της Ενιαίας Αίτησης του έτους 2022 έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί παρά το γεγονός ότι το χρονικό όριο που καθορίζεται στους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εν λόγω ενισχύσεων είναι η 30η Ιουνίου 2023. Μπορούμε να παινέψουμε το προσωπικό του ΚΟΑΠ ότι συνεπεία της διαχρονικής του προσπάθειας, έχει καταστήσει τον Οργανισμό ένα εκ των πολύ λίγων και ειδικότερα αυτή τη χρονιά κατάφερε να παραχωρήσει τις εν λόγω ενισχύσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Έχουν παραχωρηθεί περίπου €47 εκατομμύρια σε 31,000 γεωργούς και κτηνοτρόφους. Επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε περίπου 27,000 δικαιούχους, μέσω του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, που αφορά τη Στήριξη περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα.

Εφαρμογή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων μέσω Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων (Monitoring)
Με την παραλαβή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2022 ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, εφάρμοσε Σύστημα Ελέγχων μέσω Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων (Monitoring) για το Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ). Ο Οργανισμός από πολύ νωρίς, έχει αντιληφθεί την τεχνολογική επανάσταση που επισυμβαίνει στους τομείς ευθύνης του, που χωρίς την τεχνολογική εναρμόνισή του δεν θα διασφαλιζόταν η μεγιστοποίηση των ενισχύσεων προς τους Κύπριους αγρότες. Είναι για αυτό το λόγο που, αν και στο έτος 2022 δεν ήταν υποχρεωτικό, ο ΚΟΑΠ επέλεξε όπως εφαρμόσει το σύστημα Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων (Monitoring) Μέσω του εν λόγω συστήματος επιτεύχθηκε η δορυφορική παρακολούθηση όλων των αιτούμενων τεμαχίων, σχεδόν επί 15νθημέρου, ως προς την επιλεξιμότητά τους. Και το πιο σημαντικό, όλη αυτή η πληροφόρηση διοχετεύτηκε στους Κύπριους αγρότες, έγκαιρα, ώστε να την αξιοποιήσουν κατάλληλα και να αναπροσαρμόσουν την αίτησή τους, μέχρι και λίγες ημέρες πριν την τελική επεξεργασία των αιτήσεων από τον Οργανισμό. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν πολλοί αιτητές να αναπροσαρμόσουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τα ευρήματα του εν λόγω συστήματος και με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν κυρώσεις και μειώσεις στο ποσό της ενίσχυσής τους, που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν υποχρεωμένος ο Οργανισμός να επιβάλει αν δεν προσάρμοζαν κατάλληλα τις αιτήσεις τους. Βεβαίως το σύστημα αυτό, που η εφαρμογή του καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη από το έτος 2023, θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται στη βάση της αποκτώμενης εμπειρογνωμοσύνης του Οργανισμού και να παρέχει σημαντική πληροφόρηση προς τους Κύπριους αγρότες για το δικό τους όφελος.

Μέσω των δορυφόρων Copernicus Sentinel, ο ΚΟΑΠ λαμβάνει εικόνες από όλη την Κύπρο κάθε 5 μέρες και με χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων και δεικτών, ελέγχει την ύπαρξη της γεωργικής δραστηριότητας στα αιτούμενα τεμάχια. Οι αιτητές θα πρέπει να φροντίζουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα αποτελέσματα στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης του ΚΟΑΠ (EAS), και εκεί και όπου διαφωνούν, τους παρέχεται η δυνατότητα να αποστείλουν γεωαναφερόμενη φωτογραφία μέσω των ειδικών εφαρμογών που έχει αναπτύξει ο ΚΟΑΠ, αποδεικνύοντας την επιλεξιμότητα του τεμαχίου τους.

Όλα τα τεμάχια των αιτήσεων θα ελεγχθούν και μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανή μη συμμόρφωση, ο αιτητής λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω προσωπικού μηνύματος (SMS), στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στην αίτησή του. Του παρέχεται επίσης η δυνατότητα να τροποποιήσει ανάλογα την αίτησή του χωρίς κυρώσεις μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2022.
Η εισαγωγή ελέγχων με παρακολούθηση (Monitoring), για το ΚΕΣΕ το 2022, αποτελεί και το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Area Monitoring System), το οποίο θα είναι υποχρεωτικό στην Κοινή Γεωργική Πολιτική από το έτος 2023.

Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα
Κατά το έτος 2022, ο Οργανισμός επεξεργάστηκε και κατέβαλε επιδοτήσεις σε περίπου 7,000 δικαιούχους των Αγροπεριβαλλοντικών Καθεστώτων του Μέτρου 10 για τις αιτήσεις του έτους 2021, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσον αφορά το Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας έχουν καταβληθεί σε περίπου 1,155 δικαιούχους του Μέτρου επιδοτήσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για τις αιτήσεις του έτους 2021.

Η καταβολή των επιδοτήσεων που αφορούν τις αιτήσεις των πιο πάνω Μέτρων του έτους 2022, αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του νέου έτους.

Μέτρο 14 – Καλή Διαβίωση των Ζώων
Εντός του 2022 ο Οργανισμός κατέβαλε ενισχύσεις ύψους περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 300 δικαιούχους του Μέτρου 14 για τις αιτήσεις του έτους 2021.

Η καταβολή των ενισχύσεων για το έτος 2022 αναμένεται να ξεκινήσει εντός Φεβρουαρίου.

Κεφαλικές Επιδοτήσεις Αιγοπροβατοτροφίας
Λόγω και της συντονισμένης προσπάθειας που διενεργείται από όλους τους φορείς και αρμόδιες αρχές ώστε ο τομέας της Αιγοπροβατοτροφίας να αναπροσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που επιφέρει η επωφελής κατοχύρωση του ονόματος του χαλουμιού, ο τομέας της Αιγοπροβατοτροφίας βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής τόσο του Οργανισμού όσο και της Κυβερνητικής Γεωργικής Πολιτικής.
Έχουν ήδη παραχωρηθεί, εντός του έτους 2022 κρατικές ενισχύσεις στο τομέα της αιγοπροβατοτροφίας ύψους €5 εκατομμυρίων σε περίπου 2,000 αιγοπροβατοτρόφους. Επιπρόσθετα, η επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων που αφορούν την Προαιρετική Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων του έτους 2022 έχει ολοκληρωθεί από τον Οργανισμό και εντός της εβδομάδας θα αποσταλούν τα τραπεζικά εμβάσματα στους δικαιούχους. Θα παραχωρηθούν €3,5 εκατομμύρια ευρώ – Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (Άμεσες Ενισχύσεις) - σε περίπου 900 αιγοπροβατοτρόφους, δικαιούχους του Καθεστώτος Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων 2022.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Λόγω της πανδημίας Covid-19 και της Ρωσικής εισβολής όπως όλοι γνωρίζετε, έχουν επέλθει λυσσαλέα κτυπήματα σε όλο το φάσμα της γεωργικής δραστηριότητας και έχουν μεγεθυνθεί σημαντικά τα έξοδα κάθε γεωργικής δραστηριότητας.
Άμεσες ήταν οι ενέργειες του κράτους προς αποσυμφόρηση του εν λόγω προβλήματος. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, καταβλήθηκαν εντός του έτους 2022 οι πιο κάτω έκτακτες ενισχύσεις:
· Έκτακτη κρατική ενίσχυση για στήριξη του τομέα της Κτηνοτροφίας, λόγω των επιπτώσεων της νόσου Covid-19. Η ενίσχυση καταβλήθηκε στους πιο κάτω τομείς ως εξής:
o Χοιροτροφία: 2,5 εκατομμύρια ευρώ,
o Πτηνοτροφία: 900,000 ευρώ,
o Αγελαδοτροφία: 1,5 εκατομμύρια ευρώ
o Κονικλοτροφία: 22,000 ευρώ.
· Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση στον τομέα της Αγελαδοτροφίας ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ
· Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπρόσθετα και κατά το επόμενο διάστημα μέχρι και τέλος Ιανουαρίου προγραμματίζεται η καταβολή των πιο κάτω ενισχύσεων:
ΚατηγορίεςΜέγιστη Συνολική Ενίσχυση (€)
(α) Πατατοπαραγωγοί
3.500.000
(β) Καλλιεργητές φυλλοβόλων
1.000.000
(γ) Καλλιεργητές επιλέξιμων καλλιεργειών λαχανικών
1.900.000
(δ) Πτηνοτροφία - Αυγοπαραγωγή
400.000

· Καταβολή των ενισχύσεων de minimis αναφορικά με το Σχέδιο στήριξης γεωργών της Δυτικής Λευκωσίας για αντιστάθμισμα στο υψηλό κόστος νερού.

· Προκήρυξη Μέτρου 22 του ΠΑΑ 2014-2020 – Έκτακτη Ενίσχυση για στήριξη των γεωργών που έχουν επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το οποίο τελεί υπό την τελική έγκριση από την ΕΕ.

Το συνολικό προσυπολογιζόμενο ποσό στήριξης ανέρχεται κατά κλάδο σε:
· Σιτηροκαλλιέργεια → €2,4 εκατομμύρια ευρώ

· Αιγοπροβατοτροφία → €2,8 εκατομμύρια ευρώ


Επενδυτικά Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης

Για τα Επενδυτικά Μέτρα της Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, προχώρησαν τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους στην Τρίτη Προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1, στην πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 5.2 και στη Δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος 6.1. Η παραλαβή των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε από τις 7 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2022, για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΟΑΠ.

Αμέσως μετά το τέλος της προκήρυξης είχαν ξεκινήσει κατά απόλυτη προτεραιότητα οι διοικητικοί έλεγχοι για τις αιτήσεις του Καθεστώτος 5.2 – «Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού», το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν μέσα στο καλοκαίρι του 2021, με σκοπό να συμβάλει στην στήριξη για αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού των πληγέντων γεωργών. Ως αποτέλεσμα, σε διάστημα μόλις τριών εβδομάδων μετά τη λήξη της προκήρυξης, είχαμε καταφέρει ως Οργανισμός να ολοκληρώσουμε την εξέταση των αιτήσεων και να ξεκινήσουμε την αποστολή των επιστολών προκαταρκτικών εγκρίσεων προς όλους τους αιτητές των οποίων οι αιτήσεις τους ήταν πλήρεις. Παράλληλα, ξεκίνησε και η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων Πληρωμής, οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλονται στα Επαρχιακά μας Γραφεία μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2023. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες πληρωμές εντός του Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά στην 3η προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 – «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και την 2η προκήρυξη του Καθεστώτος 6.1 – «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι αγρότες μας ήταν πρωτοφανές και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το μεγάλο ενδιαφέρον των αγροτών υποδηλώνει την μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις που υπάρχει στους πλείστους κλάδους της Γεωργίας/Κτηνοτροφίας, αλλά και την επιτυχία της ενημερωτικής εκστρατείας που πραγματοποιήθηκε πριν και κατά τη διάρκεια της προκήρυξης, μέσω της οποίας ενημερώθηκαν όλοι οι πιθανοί δικαιούχοι για τις πρόνοιες των Καθεστώτων.

Η μεγάλη απήχηση που υπήρξε έχει καταδείξει ότι ο προϋπολογισμός των Καθεστώτων είναι πολύ μικρός. Ο ΚΟΑΠ αντιλαμβανόμενος από νωρίς το μέγεθος της ανεπάρκειας των διαθέσιμων κονδυλίων και έχοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής με την ενίσχυση ενός τόσο νευραλγικού κλάδου μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην Αγροτική Ανάπτυξη, προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί με σκοπό να εγκριθούν όσο το δυνατό περισσότεροι αιτητές, με την προτεραιότητα να δίνεται στους νέους γεωργούς.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πληρωμές για τις προηγούμενες προκηρύξεις των συγκεκριμένων Καθεστώτων ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των επενδύσεων από μέρους των αιτητών. Εντός του έτους έχουν καταβληθεί, για όλα τα Επενδυτικά Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, 8 εκ. ευρώ.

Στις 28/11/2022 με 12/12/2022 έγινε Προκήρυξη Μέτρου 22 του ΠΑΑ 2014 – 2020: «Έκτακτη Ενίσχυση για στήριξη των γεωργών που έχουν επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία – Δράση Γ «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο». Αφορά τους αμπελώνες με την ποικιλία «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο», των οποίων η παραγωγή σταφυλιών εσοδείας 2022 δεν διατέθηκε στην αγορά και θα παραμείνει ασυγκόμιστη μέχρι την πλήρη φυσική καταστροφή της. Το ποσό που θα διατεθεί εντός του Α’ Εξαμήνου 2023 αντιστοιχεί σε €300.000.

Μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγοράς
Για τα Μέτρα της ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, όσον αφορά τις προκηρύξεις που έγιναν μέχρι σήμερα εντός του τρέχοντος έτους, ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, προχώρησαν σε προκήρυξη των πιο κάτω Μέτρων:

Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ):


Για το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης, κατά το 2022 προκηρύχθηκαν τα ακόλουθα μέτρα:


α) Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων


β) Πράσινος Τρύγος


γ) Επενδύσεις στον τομέα του οίνου

Με την καταβολή του συνολικού ποσού των €4.465.000 στους δικαιούχους, εκταμιεύθηκε το 100% του κονδυλίου που είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο.

Μέτρο ΚΟΑ3: «Ενίσχυση σε Αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών με βάση τα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 Ιανουάριου 2023 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Μέτρο ΚΟΑ 8: «Μελισσοκομικό Πρόγραμμα». Έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές που αφορούν το έτος 2022. Η νέα προκήρυξη αναμένεται να γίνει στα πλαίσια του Νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, και οι επιλέξιμες δράσεις προς επιδότηση θα ξεκινούν από την 1/1/2023.

Μέτρο ΚΟΑ12: «Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Χοίρειου Κρέατος.» Οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους από τις 5 Απριλίου 2022 μέχρι τις 29 Απριλίου 2022. Κάθε αίτηση αφορούσε ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων. Οι πληρωμές έχουν ολοκληρωθεί.

Μέτρο ΚΟΑ 15: «Έκτακτη Ενίσχυση Προσαρμογής των Χοιροτρόφων» Οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους από τις 6 Ιουνίου 2022 μέχρι τις 17 Ιουνίου 2022 και οι πληρωμές έχουν ολοκληρωθεί.

Μέτρο ΚΟΑ 16: «Πρόγραμμα Γνωσιακής Ενίσχυσης για την Παροχή Φρούτων, Λαχανικών, Μπανανών και Γάλακτος στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». Οι πληρωμές για τη σχολική χρονιά 2021-2022 έχουν ολοκληρωθεί. Η προκήρυξη για την σχολική χρονιά 2022-2023 αναμένεται να γίνει το Φεβρουάριο του 2023.

Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ: «Πράσινος τρύγος σε αμπελώνες οινοπαραγωγής 2022 – 2023.» Το Μέτρο αναμένεται να προκηρυχθεί ξανά τον Απρίλιο του 2023.

Εντός του έτους έχουν καταβληθεί, για όλα τα Μέτρα των ΚΟΑ, περίπου 7 εκ. ευρώ.

Καταλήγοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι άμεσα και εντός του 2022 αναμένεται να προκηρυχθούν και τα πιο κάτω Μέτρα / Καθεστώτα της Αγροτικής Ανάπτυξης και των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς:

Καθεστώς 1.3: «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση» το οποίο θα προκηρυχθεί εντός Ιανουαρίου 2023.

Μέτρο ΕΠΣΑ 1β: «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2022 – 2023» και θα αφορά τη Δράση 1β.3 Κατασκευή / Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξηρολιθιάς σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους άρχισε στις 09/12/2022 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 29/12/2022.

Πρόσθετα εντός Φεβρουαρίου 2023 προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης κρατικής ενίσχυσης λόγω των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στους τομείς των αναγνωρισμένων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών φυτικής παραγωγής, αιγοπροβατοτρόφων και συνεργατικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες περιοχές και για αντίστοιχα προϊόντα φυτικής παραγωγής και συνεργατικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση «οίνου βάσης» για την παραγωγή του κρασιού ΠΟΠ Κουμανδαρία. Το ποσό που θα διατεθεί αντιστοιχεί σε €950.000.

Εκκαθάριση Λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2021
Ο Οργανισμός σε συνέχεια του ετήσιου ελέγχου του από το Πιστοποιών Όργανο που είναι η εταιρεία Deloitte και στη βάση των ευρημάτων του εν λόγω ελέγχου και ειδικότερα εκείνων των ευρημάτων που αφορούσαν τα αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων που προηγούμενα είχε διενεργήσει ο ίδιος ο Οργανισμός, έχει δεχτεί επιπρόσθετη έρευνα από την ίδια την ΕΕ.

Ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε σε όλα τα αιτήματα των αρμοδίων αρχών της ΕΕ και όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, προσπάθησε να αναπτύξει το μέγιστο βαθμό συνεργασίας, ώστε να διορθώσει τυχόν δικές του παραλείψεις.

Η εν λόγω έρευνα, ολοκληρώθηκε αισίως πρόσφατα και με επιστολή της η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ενημέρωσε τις Κυπριακές Αρχές για την περάτωση της με τη διευκρίνιση ότι έχει λάβει υπόψη της τα διορθωτικά μέτρα των Κυπριακών Αρχών και ότι έχουν κινήσει διαδικασία ανάκτησης. Ως εκ τούτου η εν λόγω έρευνα θεωρείται περαιωθείσα χωρίς την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης δηλαδή χωρίς πρόστιμο.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερόμουν στις έντονες προσπάθειες του προσωπικού του Οργανισμού που χειρίστηκε το θέμα με ιδιαίτερο επαγγελματισμό και ενδιαφέρον.
Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών