Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις


Ποια η κύρια αποστολή του ΚΟΑΠ;

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Κύπρου για την ένταξή της στη ΕΕ, ψηφίστηκε στις 27 Ιουνίου 2003 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Νόμος 64(Ι)/2003 με τίτλο ’Ο Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος’. Ο Νόμος αυτός έθεσε θεσμικά τα θεμέλια για την ίδρυση ενός ειδικού Οργανισμού για τη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων, που ονομάστηκε ‘Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών’ (ΚΟΑΠ).

Κύριο καθήκον του ΚΟΑΠ αποτελεί η εκταμίευση και η διαχείριση των κονδυλίων που δικαιούται η Κύπρος με την ένταξη της στην ΕΕ. Στην πράξη, ο ΚΟΑΠ εφαρμόζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσω των πληρωμών που καταβάλλει. Επιπρόσθετα, στην αρμοδιότητα του ΚΟΑΠ ανήκει η διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

Η Αποστολή του, είναι οι έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές στον αγροτικό μας κόσμο.


Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ΚΟΑΠ;

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ιδρύθηκε µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/99 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Ο συγκεκριµένος κανονισµός τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηµατοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο κανονισμός αυτός, ακολούθως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

Στις 27 Ιουνίου 2003, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στα πλαίσια της προετοιµασίας της Κύπρου για την ένταξή της στην ΕΕ, ο Νόµος 64(Ι)/2003 µε τίτλο «Ο Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών καθώς και άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµος». Ο νόµος αυτός, έθεσε θεσµικά τα θεµέλια για την ίδρυση του ΚΟΑΠ.

Ο ΚΟΑΠ, µε βάση τον πιο πάνω Νόµο, αποτελεί ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο που δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τµήµα της Κυβέρνησης. Συστάθηκε και λειτουργεί ως αυτόνοµος δηµόσιος Οργανισµός, µε τη νοµοθεσία του να του παρέχει σηµαντική ευελιξία για να µπορεί να εργάζεται γρήγορα και αποτελεσµατικά, ανταποκρινόµενος στις αυστηρές προδιαγραφές και χρονικά πλαίσια που θέτει η ΕΕ.

Τον Μάρτιο του 2005, ο ΚΟΑΠ διαπιστεύθηκε από τον τότε Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης. Η διαπίστευση αυτή δίδεται όταν ικανοποιούνται τα σχετικά κριτήρια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 885/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Να αναφερθεί ότι όταν λέμε διαπίστευση, στην ουσία εννοούμε την "άδεια λειτουργίας" του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαπίστευσης παρακολουθεί την τήρηση από μέρους του, των προϋποθέσεων διαπίστευσης και ενημερώνει σχετικά την Αρμόδια Αρχή, συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΚΟΑΠ και παρέχει συμβουλές, υποστήριξη και βοήθεια στον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, εάν αυτός το ζητήσει.

Ο Οργανισμός είναι δομημένος πάνω στα πιο σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης και διεύθυνσης, εφαρμόζει σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους εργασίας και στηρίζεται σημαντικά στην αυτοματοποίηση και στη μηχανογράφηση των διαδικασιών, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των εργασιών του.

Όπως απορρέει από το Νόμο του και αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, ο Επίτροπος προΐσταται του Οργανισμού, βοηθούμενος στο έργο του από τον Βοηθό Επίτροπο.


Ποιοι είναι οι Ανάδοχοι Οργανισμοί και ποιος ο ρόλος τους;

Σύµφωνα µε το Νόµο 64(Ι)/2003, ο Οργανισµός δύναται να αναθέτει µέρος ή όλες τις αρµοδιότητες έγκρισης πληρωµών καθώς επίσης και εργασίες που αφορούν την τεχνική υπηρεσία και το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε). Η ανάθεση αυτή γίνεται σε άλλα όργανα όπως σε Τµήµατα της Κυβέρνησης ή σε άλλους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Εταιρείες Ιδιωτικού ∆ικαίου που ο Επίτροπος κρίνει ότι διαθέτουν τα µέσα και τις γνώσεις στους τοµείς που θα τους ανατεθούν.

Ο ΚΟΑΠ διατηρεί τέσσερις (4) συµφωνίες Αναδοχής και µια (1) συµφωνία Συνεργασίας µε τους πιο κάτω Οργανισµούς:
• Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Τµήµα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
• Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
• Υπουργείο Εσωτερικών
• Τµήµα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών (συµφωνία συνεργασίας)

Οι πέντε (5) συµφωνίες που ισχύουν, προνοούν διάφορους µηχανισµούς ελέγχου και αλληλο-ενηµέρωσης από και προς τον ΚΟΑΠ. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι σύµφωνοι πάντα µε τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισµούς αλλά και µε τον κώδικα αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε τους Αναδόχους που εφαρµόζεται από το 2005. Οι συµφωνίες Αναδοχής αξιολογούνται σε συνεχή βάση και προωθούνται αναθεωρήσεις όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Με βάση τις συµφωνίες Αναδοχής, η µεταφορά αρµοδιοτήτων στους Αναδόχους αφορά κυρίως την έγκριση πληρωµών για τα Μέτρα που τους έχουν ανατεθεί. Οι αρµοδιότητες που έχουν µεταφερθεί στους Ανάδοχους Οργανισµούς εκτελούνται υπό την εποπτεία του ΚΟΑΠ ο οποίος εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωµών.

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, ο Οργανισµός, στα πλαίσια εφαρµογής του Συστήµατος Πολλαπλής Συµµόρφωσης, συνεργάζεται µε τους ακόλουθους αρµόδιους φορείς, που αναλαµβάνουν την εκτέλεση και διαχείριση ελέγχων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες τους:
• Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Τµήµα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Ταµείο Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών

Η πρακτική της ανάθεσης εργασιών μέσω συμφωνιών Αναδοχής στους Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς συζητείται ευρέως τα τελευταία χρόνια. Στην Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2012 αναφέρεται η εισήγησή του για ανάκληση των Αναδοχών και εκτέλεση του συνόλου των εργασιών από τον ΚΟΑΠ και ότι κάτι τέτοιο «…θα επιφέρει απλοποίηση του σημερινού συστήματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Οργανισμού. Με συνεπαγόμενη μείωση του διοικητικού κόστους και βελτίωση στην εξυπηρέτηση των γεωργών». Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε και από τον σημερινό Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας στην Ετήσια Έκθεση του για το 2013, αλλά και από τους εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Τράπεζας, που κλήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία να μελετήσουν τη λειτουργία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και των Οργανισμών που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με τον αγροτικό τομέα. Η Διεθνής Τράπεζα ενστερνίζεται την άποψη του Γενικού Ελεγκτή και τονίζει ότι η ανάκληση των Αναδοχών και η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών από τον ΚΟΑΠ, θα οδηγήσει σε πολλές συνέργειες, όπως για παράδειγμα τη χρήση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μηχανογραφικής υποδομής του ΚΟΑΠ, καθώς και την απάλειψη της επικάλυψης εργασιών. Μετά από μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό, στις 25 Νοεμβρίου 2014, ο ΚΟΑΠ κοινοποίησε την απόφαση του για σταδιακή ανάκληση των εργασιών που βρίσκονται σε αναδοχή στους αρμόδιους Υπουργούς. Με βάση το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, η ανάκληση των Αναδοχών θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για τη διασφάλιση των πληρωμών;

Μια σειρά από πρόνοιες στο Νόμο του ΚΟΑΠ αποβλέπουν να διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές που καταβάλλονται από τον ΚΟΑΠ υπολογίζονται, εγκρίνονται, ελέγχονται κανονικά και τηρούνται λογιστικά σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η ΕΕ.

Ειδικότερα:

  • εφαρμόζονται γραπτές διαδικασίες,
  • κάθε λειτουργία ανατίθεται σε διαφορετικό μέλος του προσωπικού,
  • κάθε λειτουργός επιβλέπεται από ανώτερο μέλος του προσωπικού,
  • διενεργούνται διαδοχικοί έλεγχοι,
  • φυλάσσονται τα στοιχεία των πληρωμών για σκοπούς μελλοντικών ελέγχων από την ΕΕ,
  • τηρούνται συστήματα ασφάλειας σε ότι αφορά την πρόσβαση, επεξεργασία και φύλαξη των στοιχείων και πληροφοριών,
  • εφαρμόζονται διεθνώς αναγνωρισμένες λογιστικές και ελεγκτικές διαδικασίες, κλπ.


Ποιος ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΠ και ποια κονδύλια θα διαχειρίζεται;

Ο ΚΟΑΠ διαθέτει προϋπολογισμό ο οποίος καλύπτει την περίοδο 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου. Ο προϋπολογισμός ετοιμάζεται από τον Επίτροπο και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο προτού υποβληθεί στη Βουλή για τελική έγκριση. Για τη διεκπεραίωση πληρωμών, ο ΚΟΑΠ διαθέτει δυο χωριστά ταμεία, το Ταμείο Λειτουργίας και το Ταμείο Πληρωμών.
  • Το Ταμείο Λειτουργίας καλύπτει τις συνηθισμένες λειτουργικές δαπάνες του ΚΟΑΠ και η χρηματοδότησή του προέρχεται κυρίως από κρατική χορηγία.
  • Οι πληρωμές σε δικαιούχους καταβάλλονται από το Ταμείο Πληρωμών το οποίο καλύπτει τις εκταρικές ενισχύσεις, τα διάφορα παρεμβατικά μέτρα, τις χρηματοδοτήσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη και όλες τις εθνικές συμπληρωματικές ενισχύσεις και πληρωμές. Η χρηματοδότηση του Ταμείου Πληρωμών γίνεται από κονδύλια της ΕΕ και από κρατικές χορηγίες.


Πληρωμές 2012Πληρωμές 2013Πληρωμές 2014
Εκατομμύρια Ευρώ
Άμεσες Ενισχύσεις26.551.466.3
Αγροτική Ανάπτυξη46.134.027.2
Κοινές Οργανώσεις Αγοράς & Μηχανισμοί Εμπορίου76.45.3


Στον πιο πάνω πίνακα φαίνονται τα ποσά τα οποία έχει διαθέσει ο ΚΟΑΠ, στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014. Ειδικότερα, η ΕΕ θα κατέβαλλε τον πρώτο χρόνο της ένταξης 25% των Εκταρικών Επιδοτήσεων και αύξησε αρχικώς κατά 5% αυτό το ποσό τα επόμενα χρόνια και ακολούθως θα αυξάνει κατά 10% μέχρι το 2013, ενώ θα μειώνεται αντίστοιχα το ποσό που θα συνεισφέρει η Κύπρος. Η Κύπρος παραχώρησε συμπληρωματικές εθνικές ενισχύσεις μέχρι ποσοστού 100% των προβλεπόμενων ενισχύσεων της ΚΑΠ για τον πρώτο χρόνο της ένταξης, ενώ τα επόμενα χρόνια το ποσό αυτό μειώνεται σταδιακά. Επιπρόσθετα, η Κύπρος δικαιούται να καταβάλλει κρατικές ενισχύσεις ώστε κατά τον πρώτο χρόνο να διατηρηθεί το επίπεδο στήριξης της γεωργίας, ενώ στα επόμενα χρόνια αυτό το ποσό θα μειωθεί σταδιακά. Τέλος, μέσω του ΚΟΑΠ θα διοχετευθούν τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη που θα εξασφαλιστούν από την ΕΕ και τους κρατικούς προϋπολογισμούς.


Ποια στάδια πρέπει να περάσει για να καταβληθεί μία πληρωμή σε δικαιούχο;

Για να μπορέσει μια πληρωμή να καταβληθεί σε δικαιούχο, η σχετική αίτηση θα πρέπει να περάσει διαδοχικά μέσα από τρία ανεξάρτητα Τμήματα, τα οποία και έχουν την ευθύνη επεξεργασίας, ελέγχου και διεκπεραίωσης της αίτησης.

Σε πρώτο στάδιο, η αίτηση, αφού υποβληθεί και ελεγχθεί σχολαστικά μέσω στοιχείων που διαθέτει ο ΚΟΑΠ και δειγματοληπτικά με επιτόπιους ελέγχους, εξασφαλίζει την έγκριση της πληρωμής. Το στάδιο αυτό το χειρίζεται το Τμήμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου & Έγκρισης Πληρωμών.

Σε δεύτερο στάδιο, το Τμήμα Εκτέλεσης Πληρωμών εκτελεί την πληρωμή με εντολή προς τη τράπεζα του Οργανισμού.

Τέλος, όλες οι πληρωμές αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία του ΚΟΑΠ για σκοπούς Τήρησης και Εκκαθάρισης των Λογαριασμών και υποβάλλονται στην Επιτροπή, μέσω ειδικών καταστάσεων και πινάκων, για εκταμίευση των αναλόγων κονδυλίων από το Κράτος. Η ανάκτηση των κονδυλίων γίνεται μέσω δύο ειδικών ταμείων της ΕΕ και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η ανάκτηση αυτή γίνεται σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 883/2006 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2006, που αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.


Γιατί απαιτείται από τον δικαιούχο να προσκομίσει τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ);

Ο Οργανισμός στα πλαίσια της γρήγορης και άμεσης εξυπηρέτησης των δικαιούχων, εφαρμόζει τη μέθοδο της πληρωμής με απευθείας έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια εμβάσματος είναι η προσκόμιση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Το ΙΒΑΝ καθιερώθηκε από τη διεθνή τραπεζική κοινότητα με στόχο να απλοποιήσει τη διενέργεια εμβασμάτων μεταξύ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Με την καθιέρωση του ΙΒΑΝ περιορίζεται και η πιθανότητα του λάθους στην αποστολή εμβάσματος.

Αρμόδιος Οργανισμός για να δίδει στον δικαιούχο το σχετικό πιστοποιητικό με το ΙΒΑΝ του είναι το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο διατηρεί τον λογαριασμό του. Είναι πολύ σημαντικό να προσκομίζεται το ΙΒΑΝ στον ΚΟΑΠ, αφού χωρίς αυτό καμιά πληρωμή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί. Σημαντικό είναι επίσης ο κάθε δικαιούχος να ενημερώνει άμεσα τον ΚΟΑΠ για οποιαδήποτε αλλαγή στον λογαριασμό που έχει δώσει στον ΚΟΑΠ.

Για αλλαγή ΙΒΑΝ ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του αυθεντικό (original) πιστοποιητικό από την τράπεζα, στο οποίο να αναγράφεται το ΙΒΑΝ καθώς και ο αριθμός της ταυτότητας του δικαιούχου.


Που μπορεί να απευθυνθεί ο αγρότης σε περίπτωση που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συμπλήρωση των αιτήσεών του;

Ο Οργανισμός προτρέπει τους αγρότες να ελέγχουν τα στοιχεία των προεκτυπωμένων αιτήσεων που τους αποστέλλονται. Επίσης χρειάζεται να διαβάζουν πολύ προσεκτικά το πληροφοριακό υλικό που αποστέλλεται μαζί με την αίτηση.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε δυσκολίες, μπορούν να απευθυνθούν στα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο, ή στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη στον αριθμό 77771999.

Για βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων για επιδότηση, οι αγρότες μπορούν να απευθύνονται στους διαπιστευμένους γεωπόνους και φορείς, κατάλογο των οποίων μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Γεωργίας και τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού. Μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στον κατάλογο αυτό μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Γεωργίας, σύνδεση στην οποία υπάρχει στο μέρος που βρίσκονται οι ‘Συνδέσεις’ στην οικοσελίδα του Οργανισμού.

Επίσης, προτρέπουμε τους αγρότες να παρευρεθούν στις ενημερωτικές περιφερειακές παρουσιάσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός για το σκοπό αυτό σε διάφορες κοινότητες.


Πώς ενημερώνεται ο αγρότης για τα μέτρα στήριξης στα οποία μπορεί να συμμετάσχει;

Στα πλαίσια της αποστολής του, ο ΚΟΑΠ έχει ως πρωταρχικό του µέληµα την ενηµέρωση και εξυπηρέτηση του Κύπριου αγρότη, µε βασική επιδίωξη τη διασφάλιση της πλήρους εκταµίευσης των κονδυλίων µε τα οποία δικαιούται να επιδοτηθεί ο Κύπριος αγρότης, πάντοτε µέσα στα πλαίσια και σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Kανονισµούς.

Με κύριο γνώµονα την ολοκληρωµένη και ταχεία εξυπηρέτηση όλων των αιτηµάτων των αγροτών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε αυτούς, ο Οργανισµός φροντίζει να προσφέρει πολλαπλές και σύγχρονες µεθόδους επικοινωνίας, τις οποίες αξιολογεί και βελτιώνει συνεχώς, λαµβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των αγροτών όσον αφορά τη βελτίωση της εξυπηρέτησής τους.

Οι αγρότες λαμβάνουν γνώση των διαφόρων ανακοινώσεων του ΚΟΑΠ, µέσω γραπτών ενηµερώσεων, δηµοσιεύσεων / παρουσιάσεων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και ενηµερωτικών εκστρατειών σε διάφορες κοινότητες. Οι αγρότες μπορούν επίσης να εξυπηρετηθούν επί τόπου στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ και τηλεφωνικώς µέσω του σύγχρονου τηλεφωνικού του κέντρου (77771999).

O KOAΠ παρέχει διαδικτυακό σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων. Το σύστημα EAS προσφέρει τη δυνατότητα στους αιτητές να ανανεώσουν το Μητρώο Γεωργικής Γης και να υποβάλουν και να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους μέσω του διαδικτύου (internet), χωρίς να χρειάζεται η μετάβαση τους στο Επαρχιακό Γραφείο. Τα τελευταία δύο χρόνια, το σύστημα χρησιμοποιείται για την υποβολή όλων των αιτήσεων.

Άλλες µέθοδοι ηλεκτρονικής ενηµέρωσης των αγροτών τις οποίες εφαρμόζει ο Οργανισµός, είναι η αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων στα κινητά τους τηλέφωνα (SMS) και η ενηµέρωσή τους µέσω της ιστοσελίδας του (www.capo.gov.cy). Αρκετοί είναι οι αιτητές που επιλέγουν να εξυπηρετηθούν μέσω της ιστοσελίδας, αποστέλλοντας τα ερωτήµατά τους στη διεύθυνση επικοινωνίας info@capo.gov.cy.


Πού βρίσκονται τα γραφεία του Οργανισμού και ποια τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους;


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ


ΕΠΑΡΧΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΑΞ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΜιχαήλ Κουτσόφτα 20
(Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα),
2000 Λευκωσία,
Τ.Θ. 16102, 2086 Λευκωσία
22 557 777
22 557755


ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ


ΕΠΑΡΧΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΑΞ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΙφιγενείας 34
2007 Στρόβολος
22 446 500
22 446 501
ΛΕΜΕΣΟΣΑγχίστου 4
3048 Ζακάκι
Λεμεσός
(Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ
και Τμήμα Γεωργίας)
25 818 026
25 818 027
ΛΑΡΝΑΚΑΑκροπόλεως 18
7103 Αραδίππου
Λάρνακα
(500 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς Λάρνακα)
24 824 320
24 824 321
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΣωτήρας 17
5286 Παραλίμνι
23 811 920
23 811 921
ΠΑΦΟΣΑνεξαρτησίας 17
8028 Πάφος
(Δίπλα από την Τεχνική Σχολή Πάφου)
26 822 651
26 822 650

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών