Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Att@chmentsΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Att*chments

Ο 'Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών νόμος σε μορφή PDF
Ο 'Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών νόμος σε μορφή PDF - τροποποιητικός 1
Ο 'Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών νόμος σε μορφή PDF - τροποποιητικός 2
Ο 'Περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών νόμος (προσληψη, προαγωγή, Υπηρεσία Προσωπικού) - 883
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 1)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 2)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 3)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 4)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 5)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 6)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 7)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 8)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 9)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Παράρτημα 10)
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 07-13 (Μαζί με τα παραρτήματα 1-10)
Προσχέδιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Προσχέδιο ΠΑΑ 2014_2020 24 Ιουλίου 2014.pdf Προσχέδιο ΠΑΑ 2014_2020 24 Ιουλίου 2014.pdf
Προσχέδιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Παράρτημα 1) I_Α_EXANTE_RDP 220714.pdf I_Α_EXANTE_RDP 220714.pdf Ι_Β_SMEEP_PAA_2014_2020.pdf Ι_Β_SMEEP_PAA_2014_2020.pdf Ι_Γ_Kef_1_SMEEP.pdf Ι_Γ_Kef_1_SMEEP.pdf
Προσχέδιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Παράρτημα 2) II Κανόνες Πολλαπλής Συμμόρφωσης βάση εκκίνησης αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.pdf II Κανόνες Πολλαπλής Συμμόρφωσης βάση εκκίνησης αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.pdf
Προσχέδιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Παράρτημα 3)ΙΙΙ Δασικά Υπομέτρα 8_1 και 8_3 Παραρτήματα Ι_ΙΙ.pdf ΙΙΙ Δασικά Υπομέτρα 8_1 και 8_3 Παραρτήματα Ι_ΙΙ.pdf
Προσχέδιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Παράρτημα 4)IV Πίνακες ANC Α_Β_Γ.pdf IV Πίνακες ANC Α_Β_Γ.pdf
Προσχέδιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Παράρτημα 5)V Κατανομή Πόρων 02714_53τοις εκατόν.xlsx V Κατανομή Πόρων 02714_53τοις εκατόν.xlsx
Προσχέδιο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Παράρτημα 6)VI Παράρτημα Υπολογισμοί κόστους εκταρικών δράσεων.pdf VI Παράρτημα Υπολογισμοί κόστους εκταρικών δράσεων.pdf
Leader
School milk 2010
School milk 2013EC School Milk Claims (Spreadsheet & forms) Aug12-Dec12.zip EC School Milk Claims (Spreadsheet & forms) Aug12-Dec12.zip
School scheme milk poster 1
School scheme milk poster 2
Ανακοίνωση για ανάρτιση στα σχολεία 2011 pdf
Ανακοίνωση για ανάρτιση στα σχολεία 2009 pdf
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 657/2008 της 11ης Ιουλίου 2008
Eνημερωτικό Δελτίο για School milk scheme 2013-2014
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 966/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Οκτωβρίου 2009
Eγχειρίδιο Μέτρου School milk
ΕΣΧ 3ΕΣΧ 3A - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 9-12 2012.xls ΕΣΧ 3A - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 9-12 2012.xls
EΣΧ 1 - Αίτηση έγκρισης για απαίτηση ενίσχυσης.xls
EΣΧ 1 - Αίτηση έγκρισης για απαίτηση ενίσχυσης
ΕΣΧ 2 - Απαίτηση Ενίσχυσης απο τον Αιτητή στον ΟΚΓΒ.xls
ΕΚΓΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΡΟ 3 ΕΣΧ 2 - Απαίτηση Ενίσχυσης απο τον Αιτητή στον ΟΚΓΒ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 657/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ανακοίνωση - Πουλερικα - Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών.
Άδειες Εισαγωγής της επιμέρους κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1067/2008 για Μαλακό Σίτο ποιότητας άλλης πλην της υψηλής.
Δασμολογική Ποσόστωση Εισαγωγής ορισμένων Σιτηρών Καταγωγής Ουκρανίας - Κανονισμός (ΕΚ) 416/2014Κανονισμός.pdf Κανονισμός.pdf
Δασμολογική Ποσόστωση Εισαγωγής ορισμένων Σιτηρών Καταγωγής Ουκρανίας - Κανονισμός (ΕΚ) 416/2014ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.pdf
Αίτηση Μέτρου 4.2
Αίτηση Μέτρου 4.3
Αίτηση Μέτρου 3.3
Έντυπο Υποβολής Ενστάσεων 1.5.1
Παράταση Υποβολής Αιτημάτων Πληρωμής για Αιτητές του Καθ. 1.5.1 Κατηγορίας Β' - Β΄ Προκήρυξη ΠΑΑ 2007-2014ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 5 1 (2011).pdf ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 5 1 (2011).pdf
Αίτημα Πληρωμής 1.5.1.- Κατηγορία Β-2011Αίτημα Πληρωμής151_κατηγορίαΒ_2011 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2.pdf Αίτημα Πληρωμής151_κατηγορίαΒ_2011 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2.pdf
Δήλωση πρόθεσης επενδύσεων 151_2011_φυσικό πρόσωπο Δήλωση πρόθεσης επενδύσεων 151_2011_φυσικό πρόσωπο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1.pdf Δήλωση πρόθεσης επενδύσεων 151_2011_φυσικό πρόσωπο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1.pdf
Δήλωση πρόθεσης επενδύσεων 151_2011_νομικό πρόσωπο Δήλωση πρόθεσης επενδύσεων 151_2011_νομικό πρόσωπο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1.pdf Δήλωση πρόθεσης επενδύσεων 151_2011_νομικό πρόσωπο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1.pdf
Διευκρινήσεις Καθεστώς1_5_1 - Κατηγορία B_2011 Διευκρινήσεις Καθεστώς1_5_1 - Κατηγορία B_2011 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3.pdf Διευκρινήσεις Καθεστώς1_5_1 - Κατηγορία B_2011 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3.pdf
Κωδικοί Απόρριψης_Μείωσης_151_2011 Κατηγορία Β Κωδικοί Απόρριψης_Μείωσης_151_2011 Κατηγορία Β ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4.pdf Κωδικοί Απόρριψης_Μείωσης_151_2011 Κατηγορία Β ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4.pdf
Προδιαγραφές Πινακίδας για 1.5.1Προδιαγραφές Πινακίδας για 1.5.1.pdf Προδιαγραφές Πινακίδας για 1.5.1.pdf
Αίτηση για παροχή προκαταβολής1. Αίτηση για παροχή προκαταβολής.pdf 1. Αίτηση για παροχή προκαταβολής.pdf
Δείγμα Εγγυητικής Επιστολής για παροχή προκατοβολής2. Δείγμα Εγγυητικής επιστολής για παροχή προκαταβολής.pdf 2. Δείγμα Εγγυητικής επιστολής για παροχή προκαταβολής.pdf
Αίτηση για καταβολή 4 δόσεις3. Αίτηση για καταβολή 4 δόσεις.pdf 3. Αίτηση για καταβολή 4 δόσεις.pdf
Δέσμευση IBAN4. Δέσμευση IBAN.pdf 4. Δέσμευση IBAN.pdf
Ενημέρωση για μη συμμετοχή5. Ενημέρωση για μη συμμετοχή.pdf 5. Ενημέρωση για μη συμμετοχή.pdf
Αίτημα Πληρωμής - Κατηγορία ΒΑίτημα Πληρωμής151_κατηγορίαΒ_2011_4 Δοσεις.pdf Αίτημα Πληρωμής151_κατηγορίαΒ_2011_4 Δοσεις.pdf
Ανακοίνωση για το Ρύζι _ Ιαν. 2010
EAS USER Manual
Ενημερωτικό έντυπο ΣΕΕΕ 2010
Κωδικοί προεκτύπωσης  του Σχεδίου Εκταρικών Επιδοτήσεων του 2010
Μέτρα Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Ευρωπαική Ένωση και στις Τρίτες Χώρες» (ΥΕEΒΤ )-
Ανακοίνωση Μέτρων 1 & 2
Aνακοίνωση - Μέτρο 1 & 2 - 12 JAN 2015.pdf Aνακοίνωση - Μέτρο 1 & 2 - 12 JAN 2015.pdf
Κανονισμοί Μέτρων 1 και 2KAN (EE) 1144_2014 .pdf KAN (EE) 1144_2014 .pdf
Κανονισμοί Μέτρων 1 και 21829-2015.pdf 1829-2015.pdf
Κανονισμοί Μέτρων 1 και 21831-2015.pdf 1831-2015.pdf
Κανονισμοί Μέτρων 1 και 2Κανονισμός ΕΚ 3_2008.pdf Κανονισμός ΕΚ 3_2008.pdf
Κανονισμοί Μέτρων 1 και 2Kανονισμός ΕΚ 501_2008.pdf Kανονισμός ΕΚ 501_2008.pdf
Απλά ΠρογράμματαΠρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 - Απλά προγράμματα.pdf Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 - Απλά προγράμματα.pdf
ΠολυπρογράμματαΠρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 - Πολυπρογράμματα.pdf Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 - Πολυπρογράμματα.pdf
Ενημερωτικό Έντυπο Μέτρο 1ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ- ΜΕΤΡΟ 1 - JAN 2015 - FINAL.pdf ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ- ΜΕΤΡΟ 1 - JAN 2015 - FINAL.pdf
Ενημερωτικό Έντυπο Μέτρο 2ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ - ΜΕΤΡΟ 2 - ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ - JAN 2015 final.pdf ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ - ΜΕΤΡΟ 2 - ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ - JAN 2015 final.pdf
Αίτηση Μέτρου 1 - 20.01.2014-30.04.2014Αίτηση Μέτρου 1 - 30.9.2013.pdf Αίτηση Μέτρου 1 - 30.9.2013.pdf
Αίτηση Μέτρου 2 - 20.01.2014-30.04.2014Αίτηση Μέτρου 2 - 30.9.2013.pdf Αίτηση Μέτρου 2 - 30.9.2013.pdf
Αίτηση Ενδιάμεσης πληρωμής (αρ. εντύπου ΜΠ 01)ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΠ 01 (2).pdf ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΠ 01 (2).pdf
Πίνακας Δαπανών (αρ. εντύπου ΜΠ 01/Α)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ AITHΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΠ01 Α (2).pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ AITHΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΜΠ01 Α (2).pdf
Ανακοίνωση Μέτρου ΕΠΣΑ 3β - Προώθηση ΟίνωνΑνακοίνωση - Μέτρο ΕΠΣΑ 3β - Προώθηση Οίνων.pdf Ανακοίνωση - Μέτρο ΕΠΣΑ 3β - Προώθηση Οίνων.pdf
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση αιτητών Μέτρου ΕΠΣΑ 3β- Προώθηση ΟίνωνEnimerosi aititon_EPSA 3β_v6_Final (2).pdf Enimerosi aititon_EPSA 3β_v6_Final (2).pdf
Έντυπο Αίτησης Μέτρου ΕΠΣΑ 3β- Προώθηση ΟίνωνAitisi EPSA 3b_Proti Prokirixi_v2 (2).pdf Aitisi EPSA 3b_Proti Prokirixi_v2 (2).pdf
Ανακοίνωση Μέτρου ΕΠΣΑ 3ζ- Καινοτομία στον Αμπελοοινικό ΤομέαAnakoinosi - EPSA 3z_v1 (2).pdf Anakoinosi - EPSA 3z_v1 (2).pdf
Ενημερωτικό Έντυπο Μέτρου ΕΠΣΑ 3ζ- Καινοτομία στον Αμπελοοινικό ΤομέαEPSA 3z_Enimerotiko_v1.pdf EPSA 3z_Enimerotiko_v1.pdf
Έντυπο Αίτησης Μέτρου ΕΠΣΑ 3ζ- Καινοτομία στον Αμπελοοινικό ΤομέαAitisi_EPSA 3z_v1.pdf Aitisi_EPSA 3z_v1.pdf
Ανακοίνωση Κοινοτικής Ενίσχυσης στην Ιδιωτική Αποθεματοποίησης Χοίρειου Κρέατος Ανακοίνωση Αποθεματοποίησης Χοίρειου κρέατος.pdf Ανακοίνωση Αποθεματοποίησης Χοίρειου κρέατος.pdf
Αίτηση Κοινοτικής Ενίσχυσης στην Ιδιωτική Αποθεματοποίησης Χοίρειου Κρέατος
Αίτηση για σύναψη σύμβασης.pdf Αίτηση για σύναψη σύμβασης.pdf
Εγχειρίδιο Εφαρμογής- Ενημέρωση Αιτητών Αποθεματοποίησης Χοίρειου Κρέατος Final 2016 -Εγχειρίδιο Εφαρμογής- Ενημέρωση αιτητών AΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΙΡΙΝΟΥ (4).pdf Final 2016 -Εγχειρίδιο Εφαρμογής- Ενημέρωση αιτητών AΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΙΡΙΝΟΥ (4).pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/132 Αποθεματοποίησης Χοίρειου Κρέατος 132-2016.pdf 132-2016.pdf
Κατευθυντήριες Γραμμές Προώθησης Οίνων σε Τρίτες ΧώρεςGuidelines-Promotion of wine on third-country markets (2).pdf Guidelines-Promotion of wine on third-country markets (2).pdf
Αίτηση Μέτρου 1.6 3η προκήρυξη 2011ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 1 6_3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 1 6_3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
Ενημερωτικό ενγχειρίδιο Μέτρου 1.6 3η προκήρυξη 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΡΟ 1 6_3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΡΟ 1 6_3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
Μέτρο 1.6 Ανακοίνωση ΥΕΒΤ 3η προκήρυξη 2011 ΜΕΤΡΟ 1 6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ YEBT 28.11.pdf ΜΕΤΡΟ 1 6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ YEBT 28.11.pdf
Προώθηση Γεωργικών Πρ. στην εσωτερική αγορά 2010
αίτηση μέτρου 1.1
ενημερωτικό μέτρου 1.1
ΠΑΑ αναθεωρημένο - main part RDP 2007-2013 - November 2010.pdf
ΠΑΑ αναθεωρημένο - part 5 Παράρτημα V November 2010.pdf
ΠΑΑ αναθεωρημένο - part 12 Παραρτημα ΧΙΙ Πίνακας αντιστοιχίας.pdf
Αναλυτικό εγχειρίδιο ΣΕΕΕ 2011 SEEE2011.pdf
Περιλιπτικό εγχειρίδιο ΣΕΕΕ 2011 28-01-11-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟv1 0.pdf
Βοήθημα Χρήστη eas 2011 ΒοήθημαΧρήστη_2011.pdf
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2011 AITHSH EE 2011 ODIGOS SYMPLIRWSIS AITHSHS.pdf
Ενημερωτικό ΠΑΑ 1.4 metro1.4final14022011.pdf
Αίτηση ΠΑΑ 1.4 1_4_180111 _2_ _2_.pdf
Έντυπο Μεταβίβασης Τεμαχίων - 2014 Έντυπο μεταβίβασης τεμαχίων.pdf Έντυπο μεταβίβασης τεμαχίων.pdf
Έντυπο μεταβίβασης τεμαχίων (Φύλλο Επιπλέον Τεμαχίων) - 2014
Έντυπο μεταβίβασης τεμαχίων (Φύλλο Επιπλέον Τεμαχίων).pdf Έντυπο μεταβίβασης τεμαχίων (Φύλλο Επιπλέον Τεμαχίων).pdf
Έντυπο αίτησης 2.31 2014Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.1.pdf Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.1.pdf
Έντυπο αίτησης 2.32 A1Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.2_Α1.pdf Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.2_Α1.pdf
Έντυπο αίτησης 2.32 A2Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.2_Α2.pdf Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.2_Α2.pdf
Έντυπο αίτησης 2.3.3Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.3.pdf Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.3.pdf
Έντυπο αίτησης 2.34Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.4.pdf Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.4.pdf
Έντυπο αίτησης 2.35Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.5Β.pdf Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.5Β.pdf
Έντυπο αίτησης 2.36Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2 3 6.pdf Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2 3 6.pdf
Έντυπο αίτησης 2.37Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2 3 7.pdf Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2 3 7.pdf
Έντυπο αίτησης 2.3.8 Έντυπο Συμμετοχής - Καθεστώς 2.3.8.pdf
Έντυπο αίτησης 2.2 Έντυπο Συμμετοχής - Μέτρο 2.2.pdf
Κωδικοί Προεκτύπωσης ΚΩΔΙΚΟΙΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ - Leader 4.1.1
- Prosklhsh
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.pdf
teuxos enhmeroshs 4.1.1 2. ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.pdf
fakelos Ypopsifiothtas 4.1.1 5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.doc
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ - Leader 4.1.3 - Prosklhsh
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4_1_3.pdf
teuxos enhmeroshs 4.1.3 2. ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 4_1_3.pdf
fakelos Ypopsifiothtas 4.1.3 5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Δράσης 4.1.3_3.1.doc
fakelos Ypopsifiothtas 4.1.3 5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Δράσης 4.1.3_3.2.doc
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ - Leader 4.1.3 - Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf
Τεύχος Ενημέρωσης Δημόσιων Επενδύσεων 4.1.3ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.pdf ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.pdf
Φάκελος Υποψηφιότητας 4.1.3/3.1ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Δράσης 4.1.3_3.1.pdf ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Δράσης 4.1.3_3.1.pdf
Φάκελος Υποψηφιότητας 4.1.3/3.2ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Δράσης 4.1.3_3.2.pdf ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Δράσης 4.1.3_3.2.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ - Leader 4.1.1 - Πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf
Τεύχος Ενημέρωσης 4.1.1/1.6ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ.pdf ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ.pdf
Φάκελος Υποψηφιότητας 4.1.1/1.6ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.pdf ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.pdf
ΣΑΠ 1Γ - Ενημερωτικό ΣΑΠ 1γ 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ final 13.4.11.doc
ΣΑΠ 1Γ - Αίτηση μέρος 1 ΜΕΤΡΟ ΣΑΠ 1γ Αίτηση - μέρος α2011.doc
ΣΑΠ 1Γ - Αίτηση μέρος 2 ΜΕΤΡΟ ΣΑΠ 1γ Αίτηση - μέρος β2011.doc
ΣΑΠ 1A - ΑίτησηΑίτηση μέτρο ΣΑΠ 1α 2010-11.pdf Αίτηση μέτρο ΣΑΠ 1α 2010-11.pdf
ΣΑΠ 1A - Ενημερωτ ΣΑΠ_1α_2010_2011.pdf
ΣΑΠ 1Β 2014-2015 - ΑνακοίνωσηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1Β 2014-2015.pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1Β 2014-2015.pdf
ΣΑΠ 1 B 2014-2015 - Αίτηση 1b1Aitisi SAP 1b 1 2014-15 (2).pdf Aitisi SAP 1b 1 2014-15 (2).pdf
ΣΑΠ 1 Β 2014-2015 - Αίτηση 1b2
Aitisi SAP 1b 2 2014-15.pdf Aitisi SAP 1b 2 2014-15.pdf
ΣΑΠ 1Β 2014-2015- Αίτηση1b3Aitisi SAP 1b 3 2014-15.pdf Aitisi SAP 1b 3 2014-15.pdf
ΣΑΠ 1Β 2014-2015 Ενημερωτικό έντυπο
EGXEIRIDIO Ενημέρωσης του Αιτητή 1b 24 11 2014 final.pdf EGXEIRIDIO Ενημέρωσης του Αιτητή 1b 24 11 2014 final.pdf
ΚΔΠ 196_2014ΚΔΠ 196_2014.pdf ΚΔΠ 196_2014.pdf
ΣΑΠ 1Β 2015-2016 - ΑνακοίνωσηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τελική.pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τελική.pdf
ΣΑΠ 1B 2015-2016 - Αίτηση 1b1Aitisi SAP 1b 1 2015-16.pdf Aitisi SAP 1b 1 2015-16.pdf
ΣΑΠ 1Β 2015-2016 - Αίτηση 1b2Aitisi SAP 1b 2 2015-16.pdf Aitisi SAP 1b 2 2015-16.pdf
ΣΑΠ 1Β 2015-2016- Αίτηση 1b 3Aitisi SAP 1b 3 2015-16.pdf Aitisi SAP 1b 3 2015-16.pdf
ΣΑΠ 1Β 2015-2016 Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΕνημέρωσηςFinal ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SAP 1b 2015 - 2-12-15.pdf Final ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SAP 1b 2015 - 2-12-15.pdf
ΣΑΠ 3A - Ενημερωτ
ΣΑΠ 3A - Αίτηση
Ανακοίνωση ΣΑΠ 3Α 5η προκήρυξη Ανακοινωση ΣΑΠ3α 5 Προκηρυξη.pdf Ανακοινωση ΣΑΠ3α 5 Προκηρυξη.pdf
Έντυπο Αίτησης ΣΑΠ 3Α 5η προκήρυξηΈντυπο αίτησης 5ης Προκηρυξης.pdf Έντυπο αίτησης 5ης Προκηρυξης.pdf
Ενημέρωση Αιτητών ΣΑΠ 3Α 5η προκήρυξηΕγχειρίδιο εφαρμογής - ενημέρωση αιτητών κηρυξη5η προ.pdf Εγχειρίδιο εφαρμογής - ενημέρωση αιτητών κηρυξη5η προ.pdf
Ενημερωτικό για Μέτρα ΚΟΑΠ 2β και 2γMicrosoft Word - Ενημερωτικό Έντυπο_20110221.pdf Microsoft Word - Ενημερωτικό Έντυπο_20110221.pdf
Αίτηση για Μέτρα ΚΟΑΠ 2β και 2γMicrosoft Word - ENIAIA ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ KAI ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ_20110218.pdf Microsoft Word - ENIAIA ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ KAI ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ_20110218.pdf
Αίτηση Κεφαλικής Επιδότησης Βοοειδών 2013ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ_2013 (2).pdf ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ_2013 (2).pdf
Ενημερωτικό Έντυπο Κεφαλικής Επιδότησης Βοοειδών 2013Ενημερωτικό Έντυπο 2013.pdf Ενημερωτικό Έντυπο 2013.pdf
Ανακοίνωση Κεφαλικής Επιδότησης Βοοειδών 2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΟΕΙΔΗ 2013 (2).pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΟΕΙΔΗ 2013 (2).pdf
Ανακοίνωση για Μέτρα ΚΟΑΠ 2β και 2γMicrosoft Word - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΟΕΙΔΗ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2009_20110221.pdf Microsoft Word - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΟΕΙΔΗ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2009_20110221.pdf
Εγχειρίδιο Εφαρμογής για Μέτρο ΚΟΑΠ 2α Αιγοπρόβατα 2014ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αιγοπρόβατα 2014_Τελικό_20141107.pdf ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αιγοπρόβατα 2014_Τελικό_20141107.pdf
Αίτηση για Μέτρα ΚΟΑΠ 2α
Ανακοίνωση για Μέτρα ΚΟΑΠ 2α6979 CAPO KEF EPIDOTHSH AIGOPRO 4X10.pdf 6979 CAPO KEF EPIDOTHSH AIGOPRO 4X10.pdf
Ερωτηματολόγιο Επισκόπισης (2α)
Ανακοίνωση Αιγοπρόβατα 2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 68 2014.pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 68 2014.pdf
Παράταση Στήριξης Μέτρου Αιγοπροβάτων 2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 68 2014.pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 68 2014.pdf
Αίτηση για Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων 2013ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 2013.pdf ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 2013.pdf
Ενημερωτικό Έντυπο για τα Αιγοπρόβατα 2013ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Αιγοπρόβατα 2013_17102011.pdf ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Αιγοπρόβατα 2013_17102011.pdf
Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης 2012Ερωτηματολόγιο Επισκόπισης 2012.pdf Ερωτηματολόγιο Επισκόπισης 2012.pdf
Παρουσίαση για νέα ΚΑΠ 2014-2020
(κ.Σωκράτη Σωκράτους)
Mr Socrates Socratous CYPRUS.pptx
Παρουσίαση Νεα ΚΑΠ 2014Παρουσίαση ΝΕΑ ΚΑΠ 20140926.pdf Παρουσίαση ΝΕΑ ΚΑΠ 20140926.pdf
ΝΕΑ ΚΑΠ - Υπολογισμός Καθεστώτος Πράσινης Ενίσχυσης ΚΟΑΠ-ΝΕΑ ΚΑΠ Υπολογισμός Καθεστώτος Πράσινης Ενίσχυσης_Website_20140926.xlsx ΚΟΑΠ-ΝΕΑ ΚΑΠ Υπολογισμός Καθεστώτος Πράσινης Ενίσχυσης_Website_20140926.xlsx
Παραδείγματα υποχρέωσης ή μη υποχρέωσης τήρησης της πρακτικής της διαφοροποίησης καλλιεργειών - Άμεσες ΠληρωμέςΝΕΑ ΚΑΠ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ_20140801.pdf ΝΕΑ ΚΑΠ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ_20140801.pdf
Παρουσίαση της Κας Καρατζιάς( Τμ. Γεωργίας) με τίτλο:
«Προσχέδιο Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 – Διαβούλευση: Μεταφορά γνώσης και καινοτομία»
DiavoulevsiProgrAgrotAnapt2014_2020.pdf DiavoulevsiProgrAgrotAnapt2014_2020.pdf
Κανονισμός Οριζόντιος2013_1306_orizontios_el.pdf 2013_1306_orizontios_el.pdf
Πρόταση της Επιτροπής για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-20201305-2013 Αγρ Αναπτ .pdf 1305-2013 Αγρ Αναπτ .pdf
Πρόταση της Επιτροπής για τις Άμεσες Πληρωμές 2014-20202013_1307_ameson_el.pdf 2013_1307_ameson_el.pdf
Πρόταση της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (της 17ης Δεκεμβρίου 2013).1308-2013.pdf 1308-2013.pdf
Πρόταση της Επιτροπής του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (της 16ης Δεκεμβρίου 2013).1370-2013.pdf 1370-2013.pdf
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (θεσπίζει διατάξεις για τη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 σε σχέση με καθεστώτα και ενισχύσεις) DELEGATED REG 639_2014 OF REG 1307_2013_EL.pdf DELEGATED REG 639_2014 OF REG 1307_2013_EL.pdf
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.DELEGATED REG 640_2014 OF REG 1306_2013_EL.pdf DELEGATED REG 640_2014 OF REG 1306_2013_EL.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής IMPLEMENTING REG 641_2014 OF REG 1307_2013_EL.pdf IMPLEMENTING REG 641_2014 OF REG 1307_2013_EL.pdf
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (Ο παρών κανονισμός προβλέπει διατάξεις που συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων. Καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006)DELEGATED REG 807_2014 OF REG 1305_2013_EL.pdf DELEGATED REG 807_2014 OF REG 1305_2013_EL.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά την παρουσίαση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των εθνικών πλαισίων, το περιεχόμενο των εθνικών πλαισίων, την ενημέρωση και τη δημοσιότητα για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, την εφαρμογή ορισμένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων) IMPLEMENTING REG 808_2014 OF REG 1305_2013_EL.pdf IMPLEMENTING REG 808_2014 OF REG 1305_2013_EL.pdf
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (είναι εφαρμοστικός του οριζόντιου κανονισμού 1306)IMPLEMENTING REG 809_2014 OF REG 1306_2013_EL.pdf IMPLEMENTING REG 809_2014 OF REG 1306_2013_EL.pdf
Συνοπτικό ενημερωτικό έντυπο για τον προτεινόμενο κανονισμό για τις Άμεσες Πληρωμές ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2013Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων συμβούλων 2013_Ιστοσελίδα.pdf Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων συμβούλων 2013_Ιστοσελίδα.pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑίτησηΣυμβούλων2014.pdf ΑίτησηΣυμβούλων2014.pdf
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (1η)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (2)2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.pptx 2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.pptx
ΠΑΡnotes:///ClientBookmark?OpenReplicationΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ WEB GISVideo_User_Help_Web_GIS_v1.0.wmv Video_User_Help_Web_GIS_v1.0.wmv
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEB GIS Εγχειρίδιο Χρήστη της εφαρμογής Web GIS.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣΈντυπo Εξουσιοδότησης_2014.pdf Έντυπo Εξουσιοδότησης_2014.pdf
ΒΕΒΑΙΩΣΗΒεβαίωση_2014.pdf Βεβαίωση_2014.pdf
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΕνεργοποιημένοι Σύμβουλοι 2015 (2).pdf Ενεργοποιημένοι Σύμβουλοι 2015 (2).pdf
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΉΣ ΓΗΣ1566 CAPO ANANEOSH YPOBOLH 4X10.pdf 1566 CAPO ANANEOSH YPOBOLH 4X10.pdf
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ.1160 CAPO EAS FLYER.pdf 1160 CAPO EAS FLYER.pdf
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Μ Γ Γ ΚΑΙ ΕΑΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ_2 (2).pdf
ΑΙΤΗΤΕΣ 2012 ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ NEΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑΠ 2014
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ_ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ_2.pptx ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ_2.pptx
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗΣ 2013 ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 2013 (2) (2).pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΑΠ 2014 Σύμβουλοι 2014_Δελτίο Τύπου_Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο_20140124.pdf
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΓΓ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014 - 1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014_1ηΠαρουσίαση.pdf ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014_1ηΠαρουσίαση.pdf
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΤΩΝ 2013 ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΠΑΡΧΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2015Ενεργοποιημένοι Σύμβουλοι 2015.xlsx Ενεργοποιημένοι Σύμβουλοι 2015.xlsx
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 20151566 CAPO ANANEOSH YPOBOLH 4X10.pdf 1566 CAPO ANANEOSH YPOBOLH 4X10.pdf
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014Συμβούλοι_2014_03_04.pdf Συμβούλοι_2014_03_04.pdf
ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2014
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2016ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 2016_ΕΚΔΟΣΗ 2 2_20160922.pdf ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 2016_ΕΚΔΟΣΗ 2 2_20160922.pdf
ΜΓΓ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2014 / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενιαίας αίτησης 2014_Τελικό_20140306 (2).pdf ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενιαίας αίτησης 2014_Τελικό_20140306 (2).pdf
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΤΩΝ 2014 ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΠΑΡΧΙΑΑιτητές 2014 ανα κοινοτητα και επαρχια.xlsx Αιτητές 2014 ανα κοινοτητα και επαρχια.xlsx
BENEFICIARIES 2012-2013Beneficiaries 2012_2013_final.xlsx Beneficiaries 2012_2013_final.xlsx
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ.
ΚΟΑ 9: Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία- Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 288/2009 της Επιτροπής 288-2009 (ενοποιημένος 01-07-2013).pdf 288-2009 (ενοποιημένος 01-07-2013).pdf
ΚΟΑ 9: Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία- Εγχειρίδιο εφαρμογής-διαδικασιών (2013-2014)ΚΟΑ9-Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Διαδικασιών 2013-2014 (2).pdf ΚΟΑ9-Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Διαδικασιών 2013-2014 (2).pdf
ΚΟΑ 9:Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία- ΄Εντυπο αίτησης (2013-2014) ΚΟΑ9-ΑΙΤΗΣΗ 2013-2014-new (2).pdf ΚΟΑ9-ΑΙΤΗΣΗ 2013-2014-new (2).pdf
KOA 8 Μελισσοκομικό Προγραμμα 2014-2016 Αίτηση Α1 α-Β-Γ1-Δ 14012016 - ENIAIA AΙΤΗΣΗ M Π 2014-2016 Α1 α-Β-Γ1-Δ (2) (2).pdf 14012016 - ENIAIA AΙΤΗΣΗ M Π 2014-2016 Α1 α-Β-Γ1-Δ (2) (2).pdf
KOA 8 Μελισσοκομικό Προγραμμα 2014-2016 Αίτηση Α1 β-Α1 γ-Α2-Α3-Γ2-Ε14012016 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Μ Π 2014-2016 Α1 β-Α1 γ-Α2-Α3-Γ2-Ε (2).pdf 14012016 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Μ Π 2014-2016 Α1 β-Α1 γ-Α2-Α3-Γ2-Ε (2).pdf
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2015ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2015-τελικό_20150417.pdfΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2015-τελικό_20150417.pdf
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΡ. 1853-2015 1853-2015 Προσωρινή έκτακτη ενίσχυση στους παραγωγούς στους τομείς της κτηνοτροφίας.pdf 1853-2015 Προσωρινή έκτακτη ενίσχυση στους παραγωγούς στους τομείς της κτηνοτροφίας.pdf
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝΕγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωσης αιτητών_.pdf Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωσης αιτητών_.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Έντυπο Αίτησης - Χορ Πρ Έκτακτης Εν στους χοιροτρόφους (2).pdf Έντυπο Αίτησης - Χορ Πρ Έκτακτης Εν στους χοιροτρόφους (2).pdf
Απλά ΠρογράμματαΠρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 - Απλά προγράμματα.pdf Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 - Απλά προγράμματα.pdf
ΠολυπρογράμματαΠρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 - Πολυπρογράμματα.pdf Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 - Πολυπρογράμματα.pdf
Ανακοίνωση Μέτρου 1 &2 Ανακοίνωση για Μέτρα Προώθησης - Προκήρυξη Φεβρουάριος 2016.pdf Ανακοίνωση για Μέτρα Προώθησης - Προκήρυξη Φεβρουάριος 2016.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ (2).pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ (2).pdf
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2016ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 2016_ΕΚΔΟΣΗ 2.1_20160425.pdf ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 2016_ΕΚΔΟΣΗ 2.1_20160425.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣEAS_2016_Instructions.mp4 EAS_2016_Instructions.mp4
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2 - «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων» για ενημέρωση-Ενημερωτικό ΈντυποΕγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωσης -Καθεστώς 4 2-τελικό_09 03 16.pdf Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωσης -Καθεστώς 4 2-τελικό_09 03 16.pdf
Ενημερωτικό Έντυπο ΠΑΑ 14-20Ενημερωτικό Έντυπο ΠΑΑ 14-20.pdf Ενημερωτικό Έντυπο ΠΑΑ 14-20.pdf
ΕΠΣΑ 3β Προώθηση Οίνων - Ενημερωτικό ΈντυποΕΠΣΑ 3β-Εγχειρίδιο εφαρμογής-ενημέρωσης αιτητών 3η προκ (2016).pdf ΕΠΣΑ 3β-Εγχειρίδιο εφαρμογής-ενημέρωσης αιτητών 3η προκ (2016).pdf
Έντυπο_Μετατροπής_Δέσμευσης_10_11_2016 Έντυπο_Μετατροπής_Δέσμευσης_10_11_2016.pdf
Έντυπο_Μετατροπής_Δέσμευσης_10_11_2016_Πίνακας_
τεμαχίων
Έντυπο_Μετατροπής_Δέσμευσης_10_11_2016_Πίνακας_τεμαχίων.pdf

Σχετικά Αρχεία:

Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων