Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Τμήμα ΠληροφορικήςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα[


ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Το Τμήμα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης των απαραίτητων συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση, έλεγχο, έγκριση και πληρωμή των επιδοτήσεων του Οργανισμού, είτε με διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης, είτε με αγορά υπηρεσιών. Έχει επίσης την αρμοδιότητα τήρησης ολοκληρωμένων και ορθών βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών πληροφοριών και δορυφορικών εικόνων, για χρήση από τα συστήματα πληροφορικής του Οργανισμού, καθώς και λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας των ηλεκτρονικών δεδομένων και πληροφοριών, με στόχο την ανάκτηση από πιθανή καταστροφή και την επιτυχημένη επιχειρησιακή συνέχεια.

Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες του Τμήματος εμπίπτει και η παροχή τεχνολογικής υποστήριξης προς το προσωπικό του Οργανισμού και τους Αναδόχους για την ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, όπως συντήρησης και υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (εξυπηρετητών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, κλπ), τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και εξοπλισμού και συσκευών δικτύου.


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων