Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Κένες Θέσεις


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - 20/12/2019 12:45:03


Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών γνωστοποιεί ότι οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση των πέντε (5) κενών θέσεων Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών που προκηρύχθηκαν με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Κύριο Μέρος) της 31ης Μαΐου 2019, με τις γνωστοποιήσεις με αριθμούς: 446, 447, 448 και 449, θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020. Χώρος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων είναι η Διεθνής Κρατική Έκθεση Κύπρου στη Λευκωσία, Περίπτερο 3, Γεωργίου Σεφέρη & Ηλία Παπακυριακού (Ανατολική Είδοδος), 2415 Έγκωμη Λευκωσία,.

Οι γραπτές εξετάσεις θα αποτελούνται από δύο θέματα:

Α) Τεστ Ικανοτήτων (βαρύτητα βαθμολογίας 60%)
Β) Ειδικό Θέμα (βαρύτητα βαθμολογίας 40%)

Όλα τα θέματα θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακαθίσουν και στα δύο πιο πάνω θέματα.

Τεστ Ικανοτήτων:

Το τεστ ικανοτήτων θα είναι κοινό για όλες τις πιο πάνω θέσεις.

Η εξεταστέα ύλη της συγκεκριμένης εξέτασης περιλαμβάνει τρία επιμέρους θέματα: Εξέταση Γλωσσικής Ικανότητας, Εξέταση Αριθμητικής Ικανότητας και Εξέταση Διαγραμματικής Ικανότητας. Συμπληρωματικές επεξηγήσεις φαίνονται πιο κάτω:

(1) Εξέταση Γλωσσικής Ικανότητας: Η εξέταση θα περιλαμβάνει Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού και θα αποτελείται από ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple–choice). Η εξέταση αυτή αποτιμά την ικανότητα κατανόησης γραπτών πληροφοριών.

(2) Εξέταση Αριθμητικής Ικανότητας: Η εξέταση θα περιλαμβάνει Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού και θα αποτελείται από ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple–choice). Η εξέταση αυτή αποτιμά την ικανότητα λογικού συλλογισμού. Το τεστ αξιολογεί την κατανόηση και χρήση αριθμητικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων.

(3) Εξέταση Διαγραμματικής Ικανότητας: Η εξέταση θα περιλαμβάνει Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού και θα αποτελείται από ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple–choice). Η εξέταση αυτή αξιολογεί την ικανότητα λογικού συλλογισμού με αφηρημένες πληροφορίες, συγκεκριμένα με διαγράμματα. Το τεστ απαιτεί την κατανόηση ενός συνόλου κανόνων που δίνονται με τη μορφή κωδικοποιημένων συμβόλων, ώστε να χειριστούν σειρές συμβόλων.

Σημειώνεται ότι καθένα από τα πιο πάνω επιμέρους θέματα, θα έχει την ίδια βαρύτητα κατά τη βαθμολόγηση των γραπτών.

Ειδικό Θέμα:

Η εξέταση ειδικού θέματος θα είναι ξεχωριστή για κάθε μια από τις πιο πάνω γνωστοποιήσεις.

Η εξεταστέα ύλη για κάθε μια από τις εξετάσεις ειδικού θέματος έχει ως ακολούθως:

(1) Εξεταστέα ύλη Ειδικού Θέματος για την κενή θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών με προσόντα στη Γεωπονία ή άλλο κλάδο της Γεωπονικής Επιστήμης ή/και στην Αγροτική Οικονομική ή/και σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αφορά το Περιβάλλον (αρ. γνωστοποίησης: 446):

Εξεταστέα Ύλη για Γεωπονική Επιστήμη / Αγροτική Οικονομική:

· Εισαγωγή στη Γεωργία: Φυτική παραγωγή και κοινωνία. Κλίμα και καιρός. Φυτά και εδαφικό νερό. Έδαφος - Φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά εδάφους. Κατεργασία του εδάφους. Συστήματα παραγωγής. Αρχές βελτίωσης φυτών.
· Εισαγωγή στην Δενδροκομία/Αμπελουργία: Μέρη των καρποφόρων δένδρων. Καρποφορία-Κλάδεμα καρποφόρων δένδρων, Οικολογία, Πολλαπλασιασμός, Καλλιεργητικές πρακτικές.
· Εισαγωγή στην Φυτοπροστασία: Θρέψη φυτών. Λίπανση - Οργανική και ανόργανη. Εχθροί των φυτών. Διαχείριση των ασθενειών των φυτών.
· Εισαγωγή στην αγροτική οικονομική και πολιτική. Πλαίσιο αγροτικής πολιτικής και διάρθρωση της κυπριακής γεωργίας. Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αγροτικοί συνεταιρισμοί, λειτουργικότητα και ο ρόλος τους στην αγορά. Εμπορία αγροτικών προϊόντων. Εισαγωγή στο κόστος παραγωγής και στις λειτουργίες της εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Παραγωγικότητα στη γεωργική παραγωγή. Προγραμματισμός στη γεωργική παραγωγή. Συντελεστές παραγωγής. Τιμές αγροτικών προϊόντων. Ζήτηση και Προσφορά. Νομισματικές και τραπεζικές συναλλαγές, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, πληθωρισμός (Μακροοικονομία). Γεωργική Λογιστική.


Εξεταστέα Ύλη για Μηχανική Περιβάλλοντος:

· Αιτίες και πηγές ρύπανσης των υδάτων.
· Βασικά χαρακτηριστικά (ποιοτικά και ποσοτικά) υγρών αποβλήτων.
· Οι βασικές διαφορές μεταξύ αστικών και κτηνοτροφικών υγρών αποβλήτων.
· Διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε μεγάλες εγκαταστάσεις (WWTP): στάδια επεξεργασίας: πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια επεξεργασία.
· Διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε αποκεντρωμένα συστήματα: σηπτικές δεξαμενές, χαλικόφυλτρα, τεχνητοί υγροβιότοποι, χλωρίωση και άλλα συστήματα.
· Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση νερού από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία και κτηνοτροφία.
· Χαρακτηριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) γεωργικών και κτηνοτροφικών στερεών αποβλήτων.
· Επεξεργασία και αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων: αναερόβια χώνευση, κομποστοποίηση, θερμικές διεργασίες. Σταθεροποίηση βιολογικών λασπών και αφυδάτωση σταθεροποιημένων λασπών.
· Βιοποικιλότητα και Αγροτική πολιτική, Κλιματική αλλαγή και Αγροτική πολιτική, Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, Υποβάθμιση και απώλεια γεωργικής γης, Διατήρηση οργανικού άνθρακα στο έδαφος, Αλάτωση εδαφών, Νιτρορύπανση, Ερημοποίηση, Χρήση νερού στην γεωργία.

Σημειώνεται ότι στην εξέταση του Ειδικού Θέματος για την εν λόγω θέση, θα δοθεί αριθμός ερωτήσεων από την Γεωπονική Επιστήμη / Αγροτική Οικονομική και αντίστοιχος αριθμός ερωτήσεων από την Μηχανική Περιβάλλοντος. Θα ζητηθεί να απαντηθεί συγκεκριμένος αριθμός ερωτήσεων και ο κάθε υποψήφιος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει ποιες ερωτήσεις θα απαντήσει χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ως προς τη θεματολογία των ερωτήσεων. Δηλαδή θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις από την ενότητα της Γεωπονικής Επιστήμης / Αγροτικής Οικονομικής ή όλες οι ερωτήσεις από την ενότητα της Μηχανικής Περιβάλλοντος ή να απαντηθούν ερωτήσεις και από τις δύο ενότητες.


(2) Εξεταστέα ύλη Ειδικού Θέματος για την κενή θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών με προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αφορά τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ή/και στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και στην Πληροφορική ή/και στην Τεχνολογία του Διαδικτύου ή/και στην Τεχνολογία των Δικτυώσεων (αρ. γνωστοποίησης: 447):

1. Διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων:
· Διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων (Windows Server) και Linux (RedHat, CentOS, Ubuntu)

2. TCP/IP protocols και Δίκτυα IP:
· Διαχείριση Δικτύων IP
· IP Networks & protocols-subnetting/DHCP/ARP/NAT/SNMP/Layer 2 Switching/VLANS

3. Ασφάλεια Δικτύων / Network Security:
· Firewalls, DLP, IPS/IDS, security infrastructure devices
· Threats (DDoS, phishing, malware, etc)
· Types of attacks (Web application attacks, watering hole attacks etc)

4. Διαχείριση Πλατφόρμων Νοητών Εξυπηρετητών:
· Διαχείριση Πλατφόρμων Νοητών Εξυπηρετητών (VΜware, Hyper-V kai openstack)

5. Σχεδιασμός, ανάπτυξη κώδικα, δοκιμές, μετάβαση στην παραγωγή και συντήρηση:
· Εκτέλεση και διαχείριση κύκλου ζωής Συστημάτων Πληροφορικής συμπεριλαμβανομένων και Εφαρμογών Διαδικτύου.
· Σχεδιασμός ανάπτυξης κώδικα, δοκιμές, μετάβαση στην παραγωγή και συντήρηση

6. Κυβερνοασφάλεια (cybersecurity):
· Security monitoring, security incident management
· Confidentiality, integrity, availability etc

Σημειώνεται ότι η εξέταση του Ειδικού Θέματος για την εν λόγω θέση, θα αποτελείται από ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple-choice). Η εξέταση θα είναι στα Ελληνικά, αλλά κάποιοι τεχνικοί όροι θα αναφέρονται στα Αγγλικά, λόγω του ότι η μετάφρασή τους στα ελληνική είναι αδόκιμη.


(3) Εξεταστέα ύλη Ειδικού Θέματος για την κενή θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών με προσόντα στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) (αρ. γνωστοποίησης: 448):

1. Ο Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών θεμάτων Νόμος 64 (I) του 2003, ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί.

2. Αρμοδιότητες του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο και παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού).

3. Σκοποί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (όπως αυτοί προκύπτουν από το Νόμο και παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού).

4. Θεσμικό πλαίσιο των Μέτρων Επιχορήγησης του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, όπως αυτά παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

5. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
i) Άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Στόχοι της ΚΓΠ.

ii) Γενική γνώση άλλων σχετικών θεσμικών κειμένων που αφορούν την ΚΓΠ.

6. Οι υποψήφιοι, ως διπλωματούχοι νομικής, θα αναμένεται να γνωρίζουν σχετικές βασικές αρχές του δικαίου όπως αυτό τυγχάνει εφαρμογής στην Κυπριακή Δημοκρατία.


(4) Εξεταστέα ύλη Ειδικού Θέματος για τις δύο κενές θέσεις Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών με προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και στη Διεύθυνση (Management Science) ή/και στη Δημόσια Διοίκηση ή/και στα Οικονομικά ή/και στη Λογιστική (περιλαμβανομένου του προσόντος του Μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου) ή/και στα Χρηματοοικονομικά ή/και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (αρ. γνωστοποίησης: 449):

· Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεύθυνση (γνώσεις, ικανότητες βασικές λειτουργίες και ευθύνες, συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά συστήματα εξουσίας).
· Βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (παραγωγική, εμπορική, οικονομική κ.λπ.).
· Προγραμματισμός (πρόβλεψη, λήψη αποφάσεων, σχεδιασμός και υλοποίηση).
· Οργάνωση (οργανογράμματα, καταμερισμός λειτουργίας της επιχείρησης σε επιμέρους εργασίες).
· Έλεγχος (αναλύσεις, μετρήσεις αποτελεσμάτων των στόχων, έλεγχος ποιότητας).
· Λήψη αποφάσεων (επίλυση προβλημάτων, διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.λπ.).
· Επιχειρηματικότητα (αναγνώριση ευκαιριών, έρευνα και αξιολόγηση, υλοποίηση).


Στους αιτητές που θα παρακαθήσουν στις γραπτές εξετάσεις θα αποσταλούν επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αιτητές θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την έναρξη του κάθε θέματος.

Όπως αναφέρθηκε και στις γνωστοποιήσεις των θέσεων κατά τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 31η Μαΐου 2019, υποψήφιοι οι οποίοι θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, θα κληθούν σε προφορική εξέταση με αναλογία τρεις (3) υποψήφιοι για κάθε κενή θέση και με βάση τη σειρά κατάταξης τους στον κατάλογο των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.pdf


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων