Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΟΥΣ - 04/05/2022 12:09:07 μμ


Κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με κρατική ενίσχυση στους χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους, αγελαδοτρόφους και κονικλοτρόφους ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενημερώνει ότι πρόκειται να καταβληθεί κρατική ενίσχυση προς:

Χοιροτρόφους (εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής και πάχυνσης, εκμεταλλεύσεις μόνο αναπαραγωγής, εκμεταλλεύσεις μόνο πάχυνσης)
Πτηνοτρόφους (πουλερικά κρεατοπαραγωγής, όρνιθες αυγοπαραγωγής, όρνιθες αναπαραγωγής και ορτύκια)
• Αγελαδοτρόφους και
• Κονικλοτρόφους.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στα πλαίσια του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, με βάση ειδικό σχέδιο το οποίο έχει λάβει σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/2/2022.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί σύμφωνα με δεδομένα υπεύθυνων εκμεταλλεύσεων και ζωικών πληθυσμών που θα προωθηθούν στον ΚΟΑΠ από τις Κτηνιατρικές ή και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο σχέδιο. Για την καταβολή της ενίσχυσης δεν θα απαιτηθεί η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Εάν ΔΕΝ επιθυμείτε συμμετοχή στο Σχέδιο, θα πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως, στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ, το αργότερο μέχρι τις 06/04/2022, ώστε ο ΚΟΑΠ να μην προχωρήσει σε καταβολή της ενίσχυσης προς εσάς.

Οι δυνητικά δικαιούχοι των πιο κάτω κατηγοριών θα πρέπει να προσκομίσουν στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας το αργότερο μέχρι τις 06/04/2022, τα πιο κάτω, κατά περίπτωση:

Χοιροτρόφοι με εκμεταλλεύσεις πάχυνσης χοίρων, θα πρέπει να προσκομίσουν τιμολόγια αγοράς χοιριδίων που να αφορούν την περίοδο 1/9/2020 – 31/8/2021

Πτηνοτρόφοι με εκμεταλλεύσεις πουλερικών κρεοπαραγωγής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα τιμολόγια αγοράς νεοσσών για την περίοδο 1/9/2020 – 31/8/2021.


Η κατά κεφαλήν ενίσχυση κατανέμεται ως ακολούθως:

(α) Χοιροτροφία: η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα 108 ευρώ ανά χοιρομητέρα για τις περιπτώσεις μονάδων που έχουν αναπαραγωγή και πάχυνση. Επιλέξιμες για στήριξη είναι και οι εκμεταλλεύσεις που έχουν μόνο αναπαραγωγή ή μόνο πάχυνση με το ύψος ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα στο 1/6 (18 ευρώ) για την αναπαραγωγή και στα 5/6 (90 ευρώ) για την πάχυνση.

(β) Αγελαδοτροφία:

Ενίσχυση 1: η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα 35 ευρώ ανά θηλυκό ζώο πέραν των 2 ετών με ημερομηνία αναφοράς την 1/9/2021.

Ενίσχυση 2: η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα 9 ευρώ ανά αρσενικό ζώο κάτω του 1 έτους και πάνω από 2 μηνών με ημερομηνία αναφοράς την 1/9/2021.

(γ) Πτηνοτροφία:

Ενίσχυση κρεατοπαραγωγής: η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα 0,38 ευρώ ανά νεοσσό που τοποθετείται για μια παρτίδα, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα εκτροφής σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμούς του 2011 (Κ.Δ.Π. 68/2011).

Ενίσχυση αυγοπαραγωγής: η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα 0,54 ευρώ ανά ενεργή θέση με ημερομηνία αναφοράς την 1/1/2021, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η μέγιστη επιτρεπόμενη δυναμικότητα για κάθε θάλαμο σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (προστασία ωοπαραγωγών ορνίθων) Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 761/2003).

Ενίσχυση αναπαραγωγής: η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα 0,81 ευρώ ανά ενεργή θέση με ημερομηνία αναφοράς την 1/1/2021.

Ενίσχυση εκμεταλλεύσεων με ορτύκια: η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα 0,09 ευρώ ανά ενεργή θέση με ημερομηνία αναφοράς την 1/1/2021.

(δ) Κονικλοτροφία: η ενίσχυση δεν θα ξεπεράσει τα 2,80 ευρώ ανά κονικλομητέρα με ημερομηνία αναφοράς την 1/1/2021.

Η συνολική ενίσχυση ανά δικαιούχο για τις κατηγορίες της χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 125.000 ευρώ.


Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του σχεδίου περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Δικαιούχου για το Σχέδιο Στήριξης Τομέα Κτηνοτροφίας, το οποίο βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, καθώς και στα Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΑΠ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιφιγενείας 34, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλ.: 22 446 500, Φαξ: 22446501

ΛΕΜΕΣΟΣ Αγχίστου 4, Ζακάκι, 3048 Λεμεσός Τηλ.: 25 818 026, Φαξ: 25 818 027

ΠΑΦΟΣ Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μ. Σάββα 28, 8047 Πάφος Τηλ.: 26 822 651, Φαξ: 26 822 650

ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Τιμοχάρη 1, 8820 Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος,Τηλ.: 26 964 633, 26 964 634, Φαξ: 26 964 635

ΛΑΡΝΑΚΑ Ακροπόλεως 18, 7103 Αραδίππου, Λάρνακα Τηλ.: 24 824 320, Φαξ: 24 824 321

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 1ης Απριλίου 248, 5280 Παραλίμνι, Αμμόχωστος Τηλ.: 23 811 920,

Φαξ: 23 811 921

ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ 1ης Απριλίου 40, 4876 Κυπερούντα, Λεμεσός Τηλ.: 25 532 101, Φαξ: 25 532 104EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία