Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2019 - 09/04/2019 02:16:26 μμΟ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα δύο πιο κάτω Μέτρα Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων 2019 με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Μέτρο 1: Συνδεδεμένη κατά κεφαλή στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή γάλακτος. Οι επιλέξιμες μονάδες θα πρέπει να έχουν παραδώσει σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες περισσότερο από δέκα τόνους (10300Lt) γάλακτος κατά την περίοδο 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018. Η πιστοποίηση της παράδοσης διενεργείται με την προσκόμιση των νόμιμων και πλήρως υπογεγραμμένων τιμολογίων από ή προς τις εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες.

Μέτρο 2: Συνδεδεμένη κατά κεφαλή στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή κρέατος.

Οι περίοδοι υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων, καθώς και τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.

Περίοδος υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης ΠΣΣΑ (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν) 22/04/2019 – 06/05/2019
Περίοδος υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης ΠΣΣΑ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης) 07/05/2019 - 31/05/2019

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΑΠ για να προμηθευτούν και να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής.

Ο ζωικός πληθυσμός για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση, είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής επτά (7) μηνών και άνω που ήταν καταγεγραμμένα στην Κεντρική Βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά τη 19η Μαρτίου 2019 (ημερομηνία κατοχής) και τα οποία κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης. Τα αιγοπρόβατα που σημαίνονται με μαζικό κωδικό αναγνώρισης (batch number) δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στην ΠΣΣΑ 2019.

Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στα πιο πάνω Μέτρα για το έτος 2019, παρέχεται μόνο σε αιτητές οι οποίοι διενήργησαν απογραφή (αυτοέλεγχο) κατά την περίοδο 19/02/2019 – 19/03/2019 και κοινοποίησαν τα αποτελέσματα αυτής στις ΚΥ, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες.

Το εγχειρίδιο εφαρμογής και άλλα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για τα προαναφερόμενα Μέτρα.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων