Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟΥ
ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 431/2008 - 08/05/2019 01:18:28 μμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 431/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαΐου 2008 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για κατεψυγμένο βόειο κρέας του κωδικού ΣΟ 0202 και προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0206 29 91.

Για τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής χορηγούνται αρχικά δικαιώματα εισαγωγής και στη συνέχεια εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής.

Οι αιτούντες δικαιώματα εισαγωγής πρέπει να αποδείξουν ότι ποσότητα βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201, 0202, 0206 10 95 ή 0206 29 91 έχει εισαχθεί από αυτούς ή εξ ονόματός τους δυνάμει των σχετικών τελωνειακών διατάξεων κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαΐου 2018 έως 30 Απριλίου 2019 που προηγείται της ετήσιας περιόδου δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής (στο εξής «ποσότητα αναφοράς»).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 31 Μαϊου 2019 (το αργότερο μέχρι τις 2:00μ.μ.)

ΕΓΓΥΗΣΗ: €6 ανά 100 kg (ισοδυνάμου κρέατος χωρίς κόκαλα)
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων