Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ 21 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 - 03/11/2020 01:25:50 μμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνουν την προκήρυξη δράσεων του Μέτρου 21 κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το Μέτρο 21 στοχεύει στην ενίσχυση των γεωργών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19 με έμφαση στους επαγγελματίες γεωργούς.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, ανά δεκάριο επιλέξιμης έκτασης, όπως αυτή εγκριθεί στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης για το έτος 2020. Η μέγιστη ενίσχυση ανά δικαιούχο ανέρχεται στα €7000, στο σύνολο του Μέτρου.

Επιλέξιμοι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής:

1. Λαχανικά, αρωματικά φυτά και φράουλα


2. Καρπουζοκαλλιέργεια


3. Ελαιοκαλλιέργεια (στις περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων)


4. Μόνιμες καλλιέργειες (στις περιοχές με υψόμετρο 400 μέτρων και άνω)


5. Αμπελουργία (οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και παραδοσιακές ποικιλίες)


Δικαιούχοι κλάδων 1-3:

Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληροί τα πιο κάτω:

α. έχει υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς της Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για το έτος 2020 και η αίτησή του χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς ΚΕΣΕ από τον ΚΟΑΠ

και

β. είναι «επαγγελματίας γεωργός» (βλ. εγχειρίδιο Μέτρου για προϋποθέσεις)

Δικαιούχοι κλάδων 4-5:


Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει υποβάλλει αίτηση στο Καθεστώς της Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για το έτος 2020 και η αίτησή του χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς ΚΕΣΕ από τον ΚΟΑΠ

Υποβολή Αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων από 4/11/2020 – 17/11/2020 μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης του ΚΟΑΠ www.eas.capo.gov.cy.

Το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy. Πληροφορίες μπορούν να δίνονται και μέσω της Παγκύπριας Γραμμής Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ 77771999

Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων