Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


Δημοσιοποίηση στοιχείων Οικονομικών Ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης - 02/05/2011


Ενημέρωση των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), από τον Κυπριακό Oργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δεδομένων τους, δυνάμει του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 259/2008

Περιεχόμενο της Δημοσιοποίησης:
Σας κοινοποιείται ότι σε εφαρμογή του άρθρου 44α του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΚ) 259/2008 και σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(α) και (δ) του Ν. 138(Ι)/2001, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, προς πλήρη συμμόρφωση με τους υπό αναφορά κανονισμούς. Οι κοινοτικοί κανονισμοί έχουν άμεση και γενική ισχύ, είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη και ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. Τα στοιχεία αυτά θα είναι επίσης προσβάσιμα και από την κεντρική διαδικτυακή διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημερομηνίες της Δημοσιοποίησης:

Τα στοιχεία που προνοούνται στο Άρθρο 1 του Κανονισμού 259/2008 θα δημοσιοποιούνται μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Δημοσιοποιημένα Ποσά:
Τα ποσά που θα δημοσιευτούν θα είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχουν τα λογιστικά βιβλία του ΚΟΑΠ στις 15 Οκτωβρίου εκάστου οικονομικού έτους που αντιστοιχούν και θα αφορούν πληρωμές που διενεργήθηκαν από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑ, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης αυτών.

Σκοπός της Δημοσιοποίησης:
Σκοπός της δημοσιοποίησης των στοιχείων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και να συμβάλει στο να βελτιωθεί η χρηστή δημοσιονομική τους διαχείρισηΣχετικά Αρχεία:
 Beneficiaries_09-10.xlsx


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων