Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ' ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.3.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». - 02/08/2019 11:18:33 πμ

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν την Δ‘ Προκήρυξη του Καθεστώτος 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη».


Δικαιούχος του Καθεστώτος 4.3.1 είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος). O Προϋπολογισμός του Καθεστώτος 4.3.1 ανέρχεται στο €1.000.000 για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία από 5 Αυγούστου 2019 μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2020. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται ανά φάσεις κατά την διάρκεια της περιόδου υποβολής. Σε περίπτωση τροποποίησης του Κοινοτικού Κανονιστικού Πλαισίου για επέκταση της περιόδου εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, θα υπάρξει ανάλογη επέκταση της καταληκτικής ημερομηνίας της προκήρυξης μετά από σχετική ανακοίνωση.

Οι αιτήσεις καθώς και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.capo.gοv.cy, www.moa.gov.cy/da και www.paa.gov.cy.

Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων