Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


KOA 17: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ - 15/01/2020 11:42:26Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι από τις 22 Ιανουαρίου 2020 αρχίζει η παραλαβή προσφορών μέσω Διαγωνισμού για το ποσό της Ενίσχυσης για Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Ελαιόλαδου σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1882 της Επιτροπής για τις πιο κάτω κατηγορίες:

§ Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

§ Παρθένο Ελαιόλαδο

§ Μειονεκτικό Ελαιόλαδο (λαμπάντε)

Υποπερίοδοι υποβολής προσφορών Η ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών
22 - 27 Ιανουαρίου 202027 Ιανουαρίου 2020 (στις 13:00)
20 - 25 Φεβρουαρίου 202025 Φεβρουαρίου 2020 (στις 13:00)

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις στον τομέα του ελαιόλαδου που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

§ Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους

§ Ελαιοτριβείο το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζει το οικείο κράτος μέλος

§ Επιχείρηση συσκευασίας ελαιόλαδου η οποία πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζει το οικείο κράτος μέλος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και το έντυπο υποβολής προσφοράς από τα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ (Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία) και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.capo.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο
22 557690.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων