Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ 21: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 - 20/11/2020


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την προκήρυξη του Μέτρου 21 για τις ακόλουθες δράσεις:

· Τομέας Χοιροτροφίας - προϋπολογισμός €250.000
Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι ή διαχειριστές χοιροτροφικής μονάδας στην οποία εκτρέφονται χοιρομητέρες αναπαραγωγής ή/και χοίροι πάχυνσης, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανά χοιρομητέρα / χοίρο πάχυνσης. Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο €7.000.

· Οινοποιητικός Τομέας – προϋπολογισμός €166.500
Δικαιούχοι είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανά εκατόλιτρο λευκών οίνων. Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο €50.000.

Υποβολή αιτήσεων από τις 20 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020 στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy και του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων