Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 4.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 - 05/07/2019 14:31:51


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος φυσικών και νομικών προσώπων με σκοπό τη διαπίστευσή τους ως Φορέων για την ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης για το Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και στη συνέχεια των αντίστοιχων αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους αιτητές.

Για τα έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και για άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι Φορείς μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, στα τηλέφωνα 22408505 / 22408667 ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Τα έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο υπάρχουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da). Οι αιτήσεις μαζί με το ποσό των €100+ΦΠΑ ανά αίτηση για φυσικό πρόσωπο και €150+ΦΠΑ ανά αίτηση για νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβληθούν από τις 15 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 16 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία μόνο.

Οι Φορείς που έχουν διαπιστευτεί με βάση τον κατάλογο των Διαπιστευμένων Φορέων που έχει δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στις 9/5/2016 θα πρέπει να προσκομίσουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους καθώς και σχετικά έγγραφα με βάση το Ενημερωτικό Έντυπο, από τις 15 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 16 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00, μόνο στον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας. Η παράλειψη προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων από τους Φορείς θα έχει ως συνέπεια την άρση της διαπίστευσής τους.

Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία
Αρ. Τηλεφώνου
e-mail
Λευκωσίας/Κερύνειας
22819704
dagrinicosia@da.moa.gov.cy
Λεμεσού
25803900
dagrilimassol@da.moa.gov.cy
Λάρνακας
24202840
dagrilarnaca@da.moa.gov.cy
Αμμοχώστου
23812130/5
dagrifamagusta@da.moa.gov.cy
Πάφου
26804600/ 26804601
dagripafos@da.moa.gov.cy
Πιτσιλιάς
25874031/77
dagripitsilia@da.moa.gov.cy


Σημειώνεται ότι έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα οποία θα ληφθούν εκπρόθεσμα ή στα οποία δεν επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα δεν θα παραλαμβάνονται και σε περίπτωση που εκ παραδρομής παραληφθούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων