Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


6η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 3Ζ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - 30/08/2019 10:25:37

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019-2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2019 - 2023 ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3ζ - Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους από τις 04/09/2019 μέχρι τις 04/10/2019.

Δικαιούχοι για συμμετοχή στο Μέτρο είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 37 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, οργανώσεις οινοπαραγωγών και προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 15 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ http://www.capo.gov.cy.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τον Επίτροπο ΚΟΑΠ στη διεύθυνση «Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Τ.Θ. 16102, 2086 Λευκωσία», με την ένδειξη «Μέτρο ΕΠΣΑ 3ζ - Καινοτομία στον Αμπελοοινικό Τομέα».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως αποταθείτε στην παγκύπρια γραμμή εξυπηρέτησης 7777 1999.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων