Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΣΗΣ Β ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.1 - ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - 23/12/2019 13:14:07


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνει την προκήρυξη της Φάσης Β του Καθεστώτος 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας».

Δικαίωμα συμμετοχής στη Φάση Β του Καθεστώτος 16.1 έχουν μόνο οι Επιχειρησιακές Ομάδες που εγκρίθηκαν στα πλαίσια της Α’ προκήρυξης της Φάσης Α του Καθεστώτος 16.1 καθώς και οι Επιχειρησιακές Ομάδες που θα εγκριθούν στα πλαίσια της Β΄ προκήρυξης της Φάσης Α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της Β Φάσης του Καθεστώτος 16.1 ανέρχεται στα €1.900.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 23 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (για τις Επιχειρησιακές Ομάδες της Α΄ προκήρυξης της Φάσης Α) και μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 (για τις Επιχειρησιακές Ομάδες που θα εγκριθούν στα πλαίσια της Β’ προκήρυξης της Φάσης Α’) στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Για τους όρους συμμετοχής στο Καθεστώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ενημερωτικό Έντυπο καθώς και την αίτηση από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξής www.paa.gov.cy του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da, του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου https://eskk-da.moa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων