Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ : ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2021 - 29/03/2021 11:36:14 am


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πιο κάτω Μέτρο Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων 2021 με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013:

Μέτρο 1: Συνδεδεμένη κατά κεφαλή στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή γάλακτος. Οι επιλέξιμες μονάδες θα πρέπει να έχουν παραδώσει σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες ποσότητα γάλακτος μεγαλύτερη από δέκα τόνους (10300Lt) κατά την περίοδο 01/01/2020 μέχρι 31/12/2020. Η πιστοποίηση της παράδοσης διενεργείται με την προσκόμιση των νόμιμων τιμολογίων από ή προς εγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία. Η προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης.

Οι περίοδοι υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων, καθώς και τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Περίοδος υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης ΠΣΣΑ (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν) 05/04/2021 – 19/04/2021
Περίοδος υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης ΠΣΣΑ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής) 20/04/2021 - 14/05/2021

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.

Τα απαραίτητα τιμολόγια / αποδείξεις παράδοσης γάλακτος σε εγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία, θα πρέπει να αποσταλούν / προσκομισθούν, εγκαίρως και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, στο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ στο οποίο ανατέθηκε η αίτηση. Τα εν λόγω έντυπα μπορούν να αποσταλούν, αφού σαρωθούν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μέσω τηλεομοιότυπου (fax) ή μέσω ταχυδρομείου.

Ο ζωικός πληθυσμός για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση, είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής επτά (7) μηνών και άνω που ήταν καταγεγραμμένα στην Κεντρική Βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά την 25η Ιανουαρίου 2021 (ημερομηνία κατοχής) και τα οποία κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης.

Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο πιο πάνω Μέτρο για το έτος 2021, παρέχεται μόνο σε αιτητές που κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης, η αιτούμενη εκμετάλλευση είναι στην κατοχή τους και σ’ αυτήν διενεργήθηκε απογραφή (αυτοέλεγχος) για το έτος 2021 και κοινοποίηση αποτελεσμάτων στις ΚΥ, εντός της προκαθορισμένης περιόδου. Υπογραμμίζεται η απαίτηση όπως, εκμεταλλεύσεις με 100 ή περισσότερα ζώα να έχουν διενεργήσει απογραφή με τη χρήση σαρωτή.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και άλλα σχετικά έντυπα για το προαναφερόμενο Μέτρο, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων