Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.1 - ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - 14/08/2019


Το σημείο 8.3.3 του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος 16.1 (Β’ Προκήρυξη, Φάση Α) τροποποιείται ως ακολούθως:

“Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ως Συντονιστής Έργου κατά ανώτατο όριο 2 προτάσεις Έργου στη Φάση Β του Καθεστώτος 16.1.

Κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ως Συντονιστής Έργου κατά ανώτατο όριο 4 προτάσεις Έργου στη Φάση Β του Καθεστώτος 16.1 με την προϋπόθεση ότι το φυσικό πρόσωπο – Συντονιστής, το οποίο ορίζεται από το νομικό πρόσωπο (και εργοδοτείται σε αυτό) δεν θα συμμετέχει ως Συντονιστής Έργου σε πέραν των 2 προτάσεων Έργου.”

Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους κατά την προετοιμασία των αιτήσεων τους στα πλαίσια της Β΄ προκήρυξης της Φάσης Α του Καθεστώτος 16.1, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη (λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 14 Οκτωβρίου 2019).
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων