Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΣΑ 3Β - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
- 01/08/2019 09:45:30 πμ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019-2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας (Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2019-2023) ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3β:

· Υπόμετρο ΕΠΣΑ 3β (1): Πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη για τα Ενωσιακά Συστήματα Ποιότητας και την Υπεύθυνη Κατανάλωση Οίνων.

· Υπόμετρο ΕΠΣΑ 3β (2): Προώθηση Οίνων σε Τρίτες Χώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 01/08/2019 μέχρι τις 30/09/2019.

Δικαιούχοι και στα δύο Υπόμετρα μπορεί να είναι:

· Επαγγελματικές Οργανώσεις,

· Οργανώσεις Οινοπαραγωγών,

· Ενώσεις Οργανώσεων Οινοπαραγωγών,

· Προσωρινές ή Μόνιμες Ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα),

· Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος,

· Δικαιούχοι μπορεί να είναι επίσης και οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ [οι οποίοι για την περίπτωση της Κύπρου καθορίζονται από στον Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων Ν73(Ι)/2016].

Οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να αιτηθούν μόνο για το Μέτρο 3β (2) «Προώθηση Οίνων σε Τρίτες Χώρες».

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναθέσουν τις δράσεις Πληροφόρησης και Προώθησης σε Οργανωτικό Φορέα σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές των Προγραμμάτων Στήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το «Εγχειρίδιο Εφαρμογής-Ενημέρωσης Αιτητών» και το «Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής» από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ http://www.capo.gov.cy.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δια χειρός στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ έναντι απόδειξης παραλαβής ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τον Επίτροπο ΚΟΑΠ στη διεύθυνση «Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Τ.Θ. 16102, 2086 Λευκωσία», με την ένδειξη «Μέτρο ΕΠΣΑ 3β: Πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη / Προώθηση σε Τρίτες Χώρες».
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων