Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ζάχαρη: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΤΟΜΕAΣ > Ζάχαρη >> Κανονισμοί Τομέα

Αριθμός
Έτος
Θέμα
1234
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ )
951
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2006 για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης
1498
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/2007 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007 , σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη και τα μείγματα ζάχαρης και κακάου με σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ ή ΕΚ/ΥΧΕ


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία