Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ζάχαρη: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

ΤΟΜΕAΣ > Ζάχαρη >> Κανονισμοί Τομέα

Αριθμός
Έτος
Θέμα
1234
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ )
951
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 2006 για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης
1498
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/2007 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007 , σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη και τα μείγματα ζάχαρης και κακάου με σώρευση καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ ή ΕΚ/ΥΧΕ

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών