Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Τήρησης & Εκκαθάρισης ΛογαριασμώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Προϊστάμενος: κ. Κώστας Τσαγγαρίδης

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Ταμείο Λειτουργίας - την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού, την παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης του, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και την ετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων υλοποίησης. Έχει επίσης την ευθύνη για τον υπολογισμό και την έγκαιρη καταβολή των απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων του προσωπικού στη βάση των εν ισχύ νόμων, κανονισμών και εγκυκλίων, την ετοιμασία, έλεγχο και εκτέλεση πληρωμών για κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες και την εκτέλεση των σχετικών λογιστικών εγγραφών. Επιπλέον, το τμήμα έχει την αρμοδιότητα για την τήρηση του μητρώου πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, τη διεξαγωγή οικονομικών και άλλων μελετών για σκοπούς βελτίωσης της εφαρμογής, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υφιστάμενων διαδικασιών και την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στη βάση των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Ταμείο Πληρωμών - τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων σχετικά με την ορθότητα των αιτημάτων πληρωμών που προωθούνται από το Τμήμα Εκτέλεσης Πληρωμών, την εκτέλεση των σχετικών λογιστικών εγγραφών, τον έλεγχο, φύλαξη και τήρηση μητρώου για τις εγγυήσεις και προκαταβολές καθώς και την έναρξη και ολοκλήρωση διαδικασιών για την αποδέσμευση ή κατάπτωσή τους. Επίσης, έχει την ευθύνη για την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή περιοδικών αναφορών και αιτημάτων εκταμίευσης κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία, την τήρηση του μητρώου χρεωστών και την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την ορθολογική διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων.

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών