Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα ΠληροφορικήςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα[


ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Το Τμήμα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης των απαραίτητων συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση, έλεγχο, έγκριση και πληρωμή των επιδοτήσεων του Οργανισμού, είτε με διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης, είτε με αγορά υπηρεσιών. Έχει επίσης την αρμοδιότητα τήρησης ολοκληρωμένων και ορθών βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών πληροφοριών και δορυφορικών εικόνων, για χρήση από τα συστήματα πληροφορικής του Οργανισμού, καθώς και λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας των ηλεκτρονικών δεδομένων και πληροφοριών, με στόχο την ανάκτηση από πιθανή καταστροφή και την επιτυχημένη επιχειρησιακή συνέχεια.

Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες του Τμήματος εμπίπτει και η παροχή τεχνολογικής υποστήριξης προς το προσωπικό του Οργανισμού και τους Αναδόχους για την ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, όπως συντήρησης και υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (εξυπηρετητών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, κλπ), τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και εξοπλισμού και συσκευών δικτύου.

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών