Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γάλα & Γαλακτοκομικά: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Αριθμός
Έτος
Θέμα
1255
1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
2535
2001
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων
1282
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 της Επιτροπής της 17ης Αυγούστου 2006 για καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις εξαγωγές κατά την επιστροφή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
376
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008 , για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση)
2014
1165
EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1165/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 όσον αφορά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών