Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Προσφορές κάτω από τα όρια


"Διαγωνισμός για Παροχή Νομικών Υπηρεσιών, ΟΑΠ/ΝΥΠ/01/23/06"
- 30/05/2023 01:55:02 μμ

1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) επιθυμεί όπως συμβληθεί με νομικό σύμβουλο / δικηγόρο για περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης της Σύμβασης από τον ΚΟΑΠ, με τους ίδιους όρους, για ακόμα δύο (2) έτη, για την αγορά νομικών υπηρεσιών. Προς τούτο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να υποβάλουν σχετική προσφορά στο διαγωνισμό που θα ακολουθήσει.

Αντικείμενο της Σύμβασης
1. Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου για θέματα αρμοδιοτήτων του Οργανισμού (π.χ. παροχή γραπτών και προφορικών νομικών γνωματεύσεων, σύνταξη συμβολαίων, επεξεργασία προσχεδίων νομοσχεδίων, σύνταξη επιστολών, εγκυκλίων, οδηγιών, συμμετοχή σε συναντήσεις). Τα προαναφερθέντα αφορούν στους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν: εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας και ειδικότερα νομοθεσία που αφορά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται σε διοικητικό, αστικό και ποινικό δίκαιο, δίκαιο των συμβάσεων, θέματα προσωπικού, εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά κυρίως αλλά δεν περιορίζεται στη νομοθεσία που αφορά στην Κοινή Γεωργική Πολιτική.

2. Παροχή υπηρεσιών Δικαστηριακής ή/και άλλης εκπροσώπησης σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου.


Δικαίωμα συμμετοχής

Απαιτείται όπως είναι:
α) εγγεγραμμένος/η δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, ως ορίζεται στον Περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ.2, είναι κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο (η οποία βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς), και ο οποίος διατηρεί είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με άλλους αυτοτελές δικηγορικό γραφείο.

ή

β) Εταιρεία Δικηγόρων, ως ορίζεται στον Περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2, η οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς βρίσκεται εν ενεργεία ή/και δεν έχει διαγραφεί από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Γ του Περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2

που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται εντός των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας στα οποία το κράτος ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και εργοδοτούν τουλάχιστον επτά (7) δικηγόρους οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα, ένας εκ των οποίων κατέχει δεκαπενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη πείρα στην άσκηση της δικηγορίας, ως ορίζεται στον Περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2, και δύο εκ των οποίων κατέχουν πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη πείρα στην άσκηση της δικηγορίας, ως ορίζεται στον Περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2, αποκτηθείσα μετά την εγγραφή στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα.

Νοείται ότι, δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν δικηγόροι/εταιρείες δικηγόρων οι οποίοι/ες εκπροσωπούν ή εκπροσωπούσαν κατά τα προηγούμενα δύο (2) έτη πρόσωπα με τα οποία ο Οργανισμός είναι/ήταν αντίδικος σε δικαστηριακές υποθέσεις.


Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τις 10:00 π.μ. της 14ς Ιουνίου 2023, Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@capo.gov.cy. Παρακαλώ όπως αναγράφεται στον τίτλο «Για Διαγωνισμό Παροχής Νομικών Υπηρεσιών, Αρ. Πρόσκλησης: ΟΑΠ/ΝΥΠ/01/23/06».

Για πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22-557664 στην υπεύθυνη λειτουργό αγορών κα Έλενα Αντωνίου.Σχετικά Αρχεία:
 Έντυπο Συμμετοχής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.docx


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία