Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2022Πίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΗ Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2022 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Σχέδια / Μέτρα / Καθεστώτα:

ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 • ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΚΕΣΕ)
 • ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • ΕΚΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-GREENING)


ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΑΑ 2014 - 2020

- Μέτρο 10 : ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΠΑΑ)
 • 10.1.1Α: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα φυλλοβόλα
 • 10.1.1Β: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις ελιές
 • 10.1.1Γ: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα εσπεριδοειδή
 • 10.1.1Δ: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες του παραδοσιακού τοπίου (αμυγδαλιά, χαρουπιά, φουντουκιά, αγριοτριανταφυλλιά)
 • 10.1.1Ε: Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα αμπέλια
 • 10.1.1Ζ: Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί στα αμπέλια (Κλαδοκάθαρος)
 • 10.1.2Α: Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας
 • 10.1.2Β: Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
 • 10.1.3Α:Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και διαχείριση υπολειμμάτων κονδύλων στις Πατάτες)
 • 10.1.3Β: Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και τοποθέτηση εντομοπαγίδων στα Εσπεριδοειδή)
 • 10.1.4: Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας. 
 • 10.1.6: Προστασία φυσικής βλάστησης και χαρακτηριστικών του τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης
 • 10.1.7: Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων
 • 10.1.8: Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου
 • 10.1.10: Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
 • 10.1.11Α: Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Σιτηρά
 • 10.1.11Β: Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Δενδρώδεις καλλιέργειες
 • 10.1.11Γ Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας
 • 10.1.12: Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια
 • 10.1.13: Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά

- Μέτρο 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΠΑΑ)

 • 11.1: Μετατροπή απο τη συμβατική στη βιολογική γεωργία
 • 11.2: Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας

- Μέτρο 12: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ (ΠΑΑ)

 • 12.1.1Α: Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε πολυετείς καλλιέργειες σε περιοχές Natura 2000
 • 12.1.1Β: Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε ετήσιες καλλιέργειες σε περιοχές Natura 2000
 • 12.1.1Γ: Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής στα φυλλοβόλα και αμπέλια σε περιοχές συνεκτικότητας
 • 12.1.2: Διαχείριση Βοσκοτόπων

- Μέτρο 13: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Περίοδος υποβολής Εμπρόθεσμης Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν)
22/03/2022 - 18/04/2022
Περίοδος υποβολής Εκπρόθεσμης Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή)
16/04/2022 - 10/05/2022
Απαράδεκτη Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ - δεν επιδοτούνται)
11/05/2022 και έπειτα
Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στην υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων

(Τροποποιήσεις στοιχείων αίτησης ΕΑΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ.1 του Καν. 809/2014)

20/10/2022
Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στην υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων μετά από τους προκαταρκτικούς ελέγχους της Ενιαίας Αίτησης που δυνατόν να εκτελέσει ο ΚΟΑΠ (σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1α του Καν. 809/2014)
20/10/2022
Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στην υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων μετά από ενημέρωση για προσωρινά αποτελέσματα Monitoring (σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1β του Καν. 809/2014)
20/10/2022
ΑΛΛΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ημερομηνία κατοχής γης
22/03/2022
Ημερομηνία Κατοχής Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης για δήλωση βοσκοτόπων
22/03/2022
Περίοδος τήρησης της διαφοροποίησης καλλιεργειών (Πράσινη Ενίσχυση)
15/03/2022 έως 15/06/2022
Ελάχιστη περίοδος τήρησης αγρανάπαυσης
01/02/2022 έως 31/07/2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2022 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 10,11 ΚΑΙ 12 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ/ΜΕΤΡΑ 10, 11 ΚΑΙ 12

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2022

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΑΑ 2014 - 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2022
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 13
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ NEΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΑΕΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ 001
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΙΤΗΤΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ 002_003
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΛΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 10.1.10

ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΑΑ 2014 - 2020 - ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αρ. Μέτρου / Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου / Καθεστώτος
Έντυπα Συμμετοχής
10
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
10.1.1Α
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα φυλλοβόλα
10.1.1Β
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις ελιές
10.1.1Γ
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα εσπεριδοειδή
10.1.1Δ
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες του παραδοσιακού τοπίου (αμυγδαλιά, χαρουπιά, φουντουκιά, αγριοτριανταφυλλιά)
10.1.1Ε& 10.1.1Ζ
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και Κλαδοκάθαρος στα αμπέλια
10.1.2Α
Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας
10.1.2Β1
Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
10.1.2Β2
Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
10.1.3Α
Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και διαχείριση υπολειμμάτων κονδύλων στις Πατάτες)
10.1.3Β
Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και τοποθέτηση εντομοπαγίδων στα Εσπεριδοειδ
10.1.4
Διατήρηση περοβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας
10.1.7
Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχιών
10.1.8
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου. (Στην προκήρυξη του 2015 ο κωδικός του Καθεστώτος ήταν 10.1.4)
10.1.10
Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
10.1.11Α
Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Σιτηρά
10.1.11Β
Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Δενδρώδεις Καλλιέργειες
10.1.11Γ
Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας
10.1.12
Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια
Έντυπο Μεταβίβασης - Μέτρο 10
Έντυπο Μεταβίβασης - Μέτρο 10 - Πίνακας τεμαχίων
11
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΠΑΑ)
11.1
Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία
11.2
Ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας
Έντυπο Συμμετοχής Βιολογικής 2022 (3 ετούς)
Έντυπο Μεταβίβασης - Μέτρο 11
Έντυπο Μεταβίβασης - Μέτρο 11 - Πίνακας τεμαχίων

_______________________________________________
© 2010 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών