Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΚΟΑ 16- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ,ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2023 - 05/05/2023 10:05:52 πμΟ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνει την εφαρμογή του «Προγράμματος για τα σχολεία: Πρόγραμμα ενωσιακής ενίσχυσης για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Μέτρο ΚΟΑ16)», στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς 2022-2023 και βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013, (ΕΕ) 2017/39 και (ΕΕ) 2017/40.

Αιτούντες ενίσχυση σχετικά με το «Πρόγραμμα για τα σχολεία» είναι:


· Οι Σχολικές Εφορείες στις οποίες υπάγονται τα δημόσια δημοτικά σχολεία και τα δημόσια/κοινοτικά νηπιαγωγεία που θα εγκριθούν για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα από το Τμήμα Γεωργίας, και


· Τα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία που θα εγκριθούν για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα από το Τμήμα Γεωργίας.


Η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος είναι από τις 24 Απριλίου 2023 μέχρι τις 14 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, εντός τριών (3) μηνών μετά την τελευταία ημέρα εφαρμογής του Προγράμματος. Δηλαδή η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης είναι από 15 Ιουνίου 2023 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Η καταβολή της ενίσχυσης διενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 5 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης ενίσχυσης.


Συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι φορείς προμηθευτούν και μελετήσουν τα έντυπα εφαρμογής του Προγράμματος από τις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ http://www.capo.gov.cy, του Υπουργείου Παιδείας http://www.moec.gov.cy/dde/ και του Τμήματος Γεωργίας http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία