Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καθεστώς 19.2 - Στήριξη για την υλοποίηση των Δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτωνΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΔράση 19.2.2 - Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες


Ανακοίνωση Δράσης 19.2.2
Ανακοίνωση Δράσης 19.2.2 (7/1/2020)
Ανακοίνωση Παράτασης Περιόδου Εφαρμογής Δράσης 19.2.2 (15/7/2022)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών
Παράρτημα 1 - Κριτήρια Μοριοδότησης
Παράρτημα 2 - Έντυπο Αίτησης
Παραρτήματα 3Α & 3Β - Έντυπο νόμιμης εξουσιοδότησης
Παράρτημα 4 - Κανονισμός 2003-361-EK
Παράρτημα 5 - Κατηγοριοποίηση περιοχών σε αστικές & αγροτικές
Παράρτημα I - Υπόδειγμα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Παράρτημα II_A - Επιστολή έγκρισης ΟΤΔ
Παράρτημα II_B - Επιστολή απόρριψης ΟΤΔ
Παράρτημα III - Κατάλογος προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου
Παράρτημα IV - Αίτηση Πληρωμής

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών