Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.Α. 1.4 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 2023 - 07/04/2023 13:44:26


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τo Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027), ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την Παρέμβαση Α.Α. 1.4 – Βιολογική Κτηνοτροφία 2023 που προνοεί πενταετή δέσμευση με υποχρεωτική τήρηση των προνοιών της παρέμβασης στους τομείς της Αιγοπροβατοτροφίας και Αγελαδοτροφίας.

Οι περίοδοι υποβολής εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων αιτήσεων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Περίοδος υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν)
10/04/2023 – 24/04/2023
Περίοδος υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής)
25/04/2023 - 19/05/2023
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.

Οι δικαιούχοι, μεταξύ άλλων, πρέπει να πληρούν τους πιο κάτω όρους:
►Να είναι νομιμοι κάτοχοι/διαχειριστές κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, της αιτούμενης εκμετάλλευσης, η οποία είναι εγγεγραμμένη ενεργή κτηνοτροφική εκμετάλλευση στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
►Να αναλάβουν την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας με την ένταξη τους στο σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής, συνάπτοντας σύμβαση με ένα εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.
►Να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, και του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου 227(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης τους για εγγραφή στο μητρώο βιοκαλλιεργητών του Τμήματος Γεωργίας και εφαρμογής των προνοιών του παρόντος σχεδίου στήριξης.
►Να κατέχουν ή/και να διαχειρίζονται γεωργική γη ή/και έχουν συνάψει γραπτή συμφωνία με άλλους γεωργούς για χρήση μονάδων βιολογικής παραγωγής ή μονάδων παραγωγής υπό μετατροπή για τα συγκεκριμένα ζώα. Στο πλαίσιο της παρούσας παρέμβασης, θα πρέπει οι πιο πάνω εκτάσεις γεωργικής γης να αντιστοιχούν σε 1 εκτάριο/ΜΖΚ.
Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και άλλα σχετικά έντυπα για την Παρέμβαση, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία