Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.Π. 2.1 - ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΣΕΑ) 2023 - 07/04/2023 13:42:35


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τo Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027), ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την Παρέμβαση Α.Π 2.1 - Συνδεδεμένη Ενίσχυση Αιγοπροβάτων (ΣΕΑ) 2023, σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή γάλακτος.

Οι επιλέξιμες μονάδες θα πρέπει να έχουν παραδώσει σε εγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία ή σε Ομάδα Παραγωγών ή σε άλλην εγκατάσταση/οντότητα εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή, ποσότητα γάλακτος μεγαλύτερη από δέκα τόνους (10300Lt) κατά την περίοδο 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022. Η πιστοποίηση της παράδοσης διενεργείται με την προσκόμιση των νόμιμων τιμολογίων από ή προς εγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία, Ομάδα Παραγωγών ή άλλην εγκατάσταση/οντότητα εγκεκριμένη από την Αρμόδια Αρχή. Η προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης.

Οι περίοδοι υποβολής εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων αιτήσεων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Περίοδος υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης ΣΕΑ (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν) 10/04/2023 – 24/04/2023
Περίοδος υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης ΣΕΑ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή 1% για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής) 25/04/2023 - 19/05/2023
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.

Τα απαραίτητα τιμολόγια / αποδείξεις παράδοσης γάλακτος θα πρέπει να αποσταλούν / προσκομισθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, στο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ.

Ο ζωικός πληθυσμός για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση, είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής επτά (7) μηνών και άνω που ήταν καταγεγραμμένα στην Κεντρική Βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά την 31η Ιανουαρίου 2023 (ημερομηνία κατοχής) και τα οποία κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης.

Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Παρέμβαση για το έτος 2023, παρέχεται μόνο σε αιτητές που κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης, η αιτούμενη εκμετάλλευση είναι στην κατοχή τους και σ’ αυτήν διενεργήθηκε απογραφή (αυτοέλεγχος) για το έτος 2023 και κοινοποίηση αποτελεσμάτων στις ΚΥ, εντός της προκαθορισμένης περιόδου. Υπογραμμίζεται η απαίτηση όπως, εκμεταλλεύσεις με 100 ή περισσότερα ζώα να έχουν διενεργήσει απογραφή με τη χρήση σαρωτή.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και άλλα σχετικά έντυπα για την Παρέμβαση, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία