Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Εκτέλεσης ΠληρωμώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Προϊστάμενος: κ. Κωνσταντίνος Γαλήνης

Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων σε δέσμες αιτημάτων πληρωμής που προωθούνται από το Τμήμα Άμεσων Πληρωμών και το Τμήμα Κοινών Οργανώσεων Αγοράς & Αγροτικής Ανάπτυξης, τον τελικό έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου για τη διενέργεια όλων των εμβασμάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, την έκδοση εντολής προς την τράπεζα, το χειρισμό των επιστρεφόμενων, ως ανεκτέλεστων, εμβασμάτων, καθώς και την ετοιμασία βεβαιώσεων πληρωμών προς τους αιτητές.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Πληρωμών περιλαμβάνονται επίσης ο υπολογισμός των χρηματικών αναγκών του Ταμείου Πληρωμών στη βάση των προβλέψεων των αρμοδίων τμημάτων, η έγκαιρη εξασφάλιση των εθνικών κονδυλίων που απαιτούνται για τη διενέργεια των πληρωμών, η διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του Οργανισμού, καθώς και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της συμφωνίας με το χρηματοοικονομικό ίδρυμα που συνεργάζεται ο Οργανισμός. Τέλος, το Τμήμα Εκτέλεσης Πληρωμών είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των εξόδων δημόσιας αποθεματοποίησης και την κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών προς τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (P-STO).

_______________________________________________
© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών