Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μέτρα Κ.Ο.Α.ΠΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α/Α Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1
Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης
01/03/2017
04/05/2017
2
Καθεστώς Πράσινης Ενίσχυσης
01/03/2017
04/05/2017
3
Ενίσχυση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας
01/03/2017
04/05/2017
4
Εκταρική Επιδότηση Εσπεριδοειδών σε Κοινότητες που Επηρεάζονται από την Νεκρή Ζώνη
01/03/2017
04/05/2017
5
Κεφαλικές Επιδοτήσεις - Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων
24/04/2017
05/05/2017


ΜΕΤΡΑ / ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020

Αρ. Μέτρου / Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1.1
Δράσεις Επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
06/04/2016
30/10/2023
1.2
Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης
06/04/2016
30/10/2023
1.3
Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση
28/02/2017
16/06/2017
3.1
Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
31/10/2016
13/01/2017
3.2
Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από Ομάδες Παραγωγών στην εσωτερική αγορά
31/10/2016
28/02/2017
4.1
Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
09/05/2016
17/10/2016
6.1
Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
09/05/2016
17/10/2016
10.1.1Α

Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα φυλλοβόλα
01/03/2017
04/05/2017
10.1.1Β

Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις ελιές
01/03/2017
04/05/2017
10.1.1Γ

Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στα εσπεριδοειδή
01/03/2017
04/05/2017
10.1.1Δ

Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου
01/03/2017
04/05/2017
10.1.1Ε & 10.1.1Ζ
Αποκλεισμός χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και Κλαδοκάθαρος στα αμπέλια
01/03/2017
04/05/2017
10.1.2Α

Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας
01/03/2017
04/05/2017
10.1.2Β

Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια των σιτηρών
01/03/2017
04/05/2017
10.1.3Α

Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και διαχείριση υπολειμμάτων κονδύλων στις Πατάτες)
01/03/2017
04/05/2017
10.1.3Β

Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής και τοποθέτηση εντομοπαγίδων στα Εσπεριδοειδή)
01/03/2017
04/05/2017
10.1.4

Διατήρηση περοβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας
01/03/2017
04/05/2017
10.1.5
Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα
01/03/2017
04/05/2017
10.1.6
Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης.
01/03/2017
04/05/2017
10.1.7
Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχιών
01/03/2017
04/05/2017
10.1.8
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου. (Στην προκήρυξη του 2015 ο κωδικός του Καθεστώτος ήταν 10.1.4)
01/03/2017
04/05/2017
10.1.9
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων
08/05/2017
15/05/2017
10.1.10
Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
01/03/2017
04/05/2017
10.1.11Α
Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Σιτηρά
01/03/2017
04/05/2017
10.1.11Β
Περιβαλλοντικές Δράσεις σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας – Δενδρώδεις Καλλιέργειες
01/03/2017
04/05/2017
10.1.12
Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια
01/03/2017
04/05/2017
10.1.13
Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά
01/03/2017
04/05/2017
11.1

Μετατροπή απο τη συμβατική στη βιολογική γεωργία
01/03/2017
04/05/2017
11.2

Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας
01/03/2017
04/05/2017
Σχέδιο Αμειψισποράς Βιολογικής
12.1.1
Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας
01/03/2017
04/05/2017
12.1.2
Διαχείριση Βοσκοτόπων
01/03/2017
04/05/2017
13

Στήριξη περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα
01/03/2017
04/05/2017
20
Τεχνική Υποστήριξη
06/04/2016
30/10/2023


ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΟΑ)

Α/Α
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1

Μέτρο έκδοσης αδειών εισαγωγής / εξαγωγής
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΧΡΟΝΑ
2

Μέτρο Εξαγωγικών Επιστροφών
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΧΡΟΝΑ
3

Μέτρο παροχής ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας

* Η περίοδος υποβολής αιτήσεων μπορεί να λήξει ανά πάσα στιγμή, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα βάσει νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

04/01/2016
03/02/2016
4
ΚΟΑ 9: Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2016 - 2017
Εντός 3 μηνών μετά την τελευταία ημέρα εφαρμογής του Σχεδίου.
5
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β: Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες και στα κράτη-μέλη της ΕΕ (4η προκήρυξη)
31/07/2017
29/12/2017
6
Μέτρο ΕΠΣΑ 3ζ: Καινοτομία στον αμπελοοινικό τομέα (4η προκήρυξη)
29/05/2017
29/12/2017
7
Μέτρο ΕΠΣΑ 3δ: Ασφάλεια Συγκομιδής για τα οινοποιήσιμα αμπέλια 2016 - 2017
29/09/2017
06/10/2017


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων