Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καθεστώς 19.2 - Στήριξη για την υλοποίηση των Δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτωνΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΔράση 19.2.3.2 - Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας

Ανακοίνωση Προκήρυξης Δράσης 19.2.3.2
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών Δράσης 19.2.3.2
Κριτήρια Μοριοδότησης Δράσης 19.2.3.2
Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δράσης 19.2.3.2 (Παράρτημα Ι)

_______________________________________________
© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών