Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αυγά: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Αριθμός
Έτος
Θέμα
2771
1975
Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αυγών
Ο Κανονισμός ήταν σε ισχύ μέχρι 30/6/08.
2220
1985
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1985 για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα.
800
1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα
596
2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2004 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα των αυγών
1301
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.
539
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007 , για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών.
1234
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ ) .
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από 1/7/2008.
376
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008 , για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση).
(Καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000).
499
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 499/2008 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων.
510
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την περίοδο εμπορίας 2008/09.
514
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2008 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1439/95, (ΕΚ) αριθ. 245/2001, (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 2014/2005, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79.
575
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 575/2008 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2008, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών.
1166
2014
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1166/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 412/2014 της Επιτροπής, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών