Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μέτρα Κ.Ο.Α.ΠΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α/Α Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1
Μέτρα Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων
20/03/2023
10/04/2023
2
Κεφαλικές Επιδοτήσεις - Παρέμβαση Α.Π 2.1- Συνδεδεμένη Ενίσχυση Αιγοπροβάτων
10/04/2023
24/04/2023
4
Χορήγηση Μεταβατικής Εθνικής Ενίσχυσης στην Αιγοπροβατοτροφία και Αγελαδοτροφία


ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑΠ) 2023 - 2027

Αρ. Μέτρου / Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1.1
Δράσεις Επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
06/04/2016
30/10/2023
1.2
Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης
06/04/2016
30/10/2023
1.3
Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση
24/04/2023
07/07/2023
3.1
Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
11/7/2022
05/08/2022
3.2
Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από Ομάδες Παραγωγών στην εσωτερική αγορά
14/5/2021
29/10/2021
4.1 (Ά Προκήρυξη)
Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
09/05/2016
17/10/2016
4.1 (΄Β Προκήρυξη)
Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
15/11/2019
17/07/2020
4.1 ('Γ Προκήρυξη)
Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
07/02/2022
05/09/2022
5.2 ('Α Προκήρυξη)
Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού
07/02/2022
05/09/2022
6.1 (Α' Προκηρυξη)
Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
09/05/2016
17/10/2016
6.1 (Β' Προκηρυξη)
Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
07/02/2022
05/09/2022
9.1
Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας
19/04/2023
19/05/2023
10
Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα
22/03/2022
15/04/2022
Α.Α. 1.6
Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές των ζώων
18/05/2023
02/06/2023
11
Βιολογική Γεωργία
22/03/2022
15/04/2022
12
Ενισχύσεις στο Πλαίσιο Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
22/03/2022
15/04/2022
13

Στήριξη περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα
22/3/2022
15/04/2022
14
Καλή Διαβίωση των Ζώων
10/05/2022
27/05/2022
Α.Α. 1.7Α
Ευημερία των ζώων - Αιγοπρόβατα
19/06/2023
30/06/2023
Α.Α. 1.7Β
Ευημερία των ζώων - Χοίροι
19/06/2023
30/06/2023
Α.Α. 1.4
Παρέμβαση Α.Α. 1.4 - Βιολογική Κτηνοτροφία
10/04/2023
24/04/2023
A.A.1.5
Ανάληψη υποχρεώσεων για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών.
25/04/2023
26/05/2023
20
Τεχνική Υποστήριξη
6/4/2016
30/10/2023
21
Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας Covid-19
26/05/2021
09/06/2021
22
Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στους τομείς της Σιτοκαλλιέργειας και της Αιγοπροβατοτροφίας
13/01/2023
25/01/2023


ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΟΑ)

Α/Α
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1

Μέτρο έκδοσης αδειών εισαγωγής / εξαγωγής
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΧΡΟΝΑ
2

Μέτρο Εξαγωγικών Επιστροφών
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΧΡΟΝΑ
3

Μέτρο παροχής ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας
05/04/2022
29/04/2022
4

Μέτρο ΚΟΑ 15: Έκτακτη Ενίσχυση Προσαρμογής των Χοιροτρόφων
06/06/2022
17/06/2022
5
Μέτρο ΚΟΑ 16: Πρόγραμμα Ενωσιακής Ενίσχυσης για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Σχολική Χρονιά 2022 - 2023
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΧΡΙ 07.04.2023
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
6
Μέτρο ΚΟΑ17: Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Ελαιόλαδου
22 - 27/01/2020
27/01/2020 (στις 13:00)
20 - 25/02/2020
25/02/2020 (στις 13:00)
7
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β: Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες και στα κράτη-μέλη της ΕΕ (4η προκήρυξη)
31/07/2017
29/12/2017
8
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β - Πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη / Προώθηση σε Τρίτες Χώρες (5η Προκήρυξη)
09/07/2018
09/08/2018
9
Μέτρο ΕΠΣΑ 3β - Πληροφόρηση στα Κράτη Μέλη / Προώθηση σε Τρίτες Χώρες (6η Προκήρυξη)
01/08/2019
30/9/2019
10
Μέτρο ΕΠΣΑ 3ζ 6η προκήρυξη : Καινοτομία στον αμπελοοινικό τομέα
04/09/2019
04/10/2019
11
Μέτρο ΕΠΣΑ 3δ: Ασφάλεια Συγκομιδής για τα οινοποιήσιμα αμπέλια 2018 - 2019
24/06/2019
05/07/2019
12
Μέτρα 1 &2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
20/01/2022
20/04/2023

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Α/Α Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
1
Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης με Βάση το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης για την Λήψη Μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με Σκοπό την Στήριξη της Οικονομίας Μετά την Επίθεση της Ρωσίας Κατά της Ουκρανίας προ τον Κλάδο της Αιγοπροβατοτροφίας 2023
21/08/2023
11/09/2023
2
Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης στην Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, Αγελαδοτροφία και Κονικλοτροφία
3
Μέτρο 5 -Σχέδιο Στήριξης γεωργών που αρδεύουν τεμάχια σε περιοχές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων λόγω των επιπτώσεων απο τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19
22/10/2021
29/10/2021
4
Σχέδιο στήριξης γεωργών της Δυτικής Λευκωσίας για αντιστάθμισμα στο υψηλό κόστος νερού
25/07/2022
01/08/2022
5
Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης Πτηνοτροφίας Αυγοπαραγωγής
29/12/2022
6
Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης στις αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών αιγοπροβατοτροφίας ή φυτικής παραγωγής και στις Συνεργατικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή ή στην παραγωγή και πώληση οίνου βάσης για την παραγωγή κρασιού ΠΟΠ Κουμανδαρία
24/01/2023
3/02/2023


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία