Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Διαπίστευσης και Οριζόντιων ΘεμάτωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα
Υπεύθυνη: κα. Μαρία Χριστοδούλου

Η Υπηρεσία Διαπίστευσης και Οριζόντιων Θεμάτων είναι ανεξάρτητη και υπάγεται απευθείας στον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών. Αποτελεί τον σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Οργανισμός) και Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔΓΑΑ). Επιπλέον, συντονίζει θέματα που αφορούν εξωτερικούς ελέγχους που διενεργούνται στον Οργανισμό από διάφορα ελεγκτικά σώματα όπως τη ΓΔΓΑΑ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Οργανισμό Πιστοποίησης και τo Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του βαθμού συμμόρφωσης του Οργανισμού με τις διαπιστώσεις των εξωτερικών ελεγκτών και ενημερώνει σχετικά τον Επίτροπο σύμφωνα με ενημέρωση που λαμβάνει από τα Τμήματα / Υπηρεσίες του Οργανισμού. Επίσης, διαχειρίζεται τις Συμφωνίες Αναδοχής που έχει συνάψει ο Οργανισμός με διάφορους Ανάδοχους. Η ευθύνη για τον καταρτισμό αλλά και αναθεώρηση των Συμφωνιών Αναδοχής όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας. Λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαπίστευσης του Οργανισμού η οποία συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης και παρακολουθεί και συντονίζει θέματα που αφορούν τη διαπίστευση του Οργανισμού. Έχει την ευθύνη για την ετήσια δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, των στοιχείων των δικαιούχων που έχουν λάβει επιδοτήσεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Τμήμα Τήρησης και Εκκαθάρισης Λογαριασμών, παρακολουθεί τις συναντήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής Γεωργικών Ταμείων και ενημερώνει για διάφορα οριζόντια θέματα τα υπόλοιπα Τμήματα / Υπηρεσίες του Οργανισμού καθώς και τον Οργανισμό Πιστοποίησης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η ΓΔΓΑΑ και θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών. Επίσης έχει την ευθύνη για τον καταρτισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του Οργανισμού, ο οποίος σκοπό έχει να ενισχύσει τη δημόσια διοίκηση, να βελτιώσει τη διακυβέρνηση και να μεγιστοποιήσει την αξία των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από τον Οργανισμό. Εν κατακλείδι, έχει την ευθύνη για την ετοιμασία έκθεσης και μητρώου κινδύνων στα οποία περιλαμβάνονται η αναγνώριση, η αξιολόγηση, ο τρόπος χειρισμού των κινδύνων, χρονοδιάγραμμα μείωσης ή εξάλειψης του κινδύνου καθώς και εκτίμηση των αποτελεσμάτων μετά από τη λήψη μέτρων με στόχο οι κίνδυνοι αυτοί να εντοπίζονται, να παρακολουθούνται, να διαχειρίζονται μεθοδικά και σε συνεχή βάση έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται.

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών