Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές πάνω από τα όρια


"Προκήρυξη Διαγωνισμού με αριθμό ΟΑΠ/ΠΙΑ/01/17/06 για Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης στα μέλη του προσωπικού και τους συνταξιούχους του ΚΟΑΠ και τα εξαρτώμενα τους" - 13/12/2017 08:27:30 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού αναφορικά με την Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης στα μέλη του προσωπικού και τους συνταξιούχους του ΚΟΑΠ και τα εξαρτώμενα τους (CPV66512220), με αριθμό ΟΑΠ/ΠΙΑ/01/17/06. Για τα έγγραφα και πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποταθούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων, στη διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do.

Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy) μέχρι τις 22/01/2018 και ώρα 12:00 πμ._______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών