Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΚΟΑΠ


Αρμοδιότητες


Ο ΚΟΑΠ έχει καθήκον, εξουσία αλλά και αρμοδιότητα να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση του σκοπού του και η ορθή εφαρμογή του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου 64(Ι)/2003, των κανονισμών που καθορίζουν τις αναγκαίες διαδικασίες για την καταβολή των αγροτικών πληρωμών στους δικαιούχους, και των σχετικών κοινοτικών πράξεων.

Ειδικότερα, ο ΚΟΑΠ:

_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών