Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Υπηρεσία Eσωτερικού EλέγχουΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Υπεύθυνος: κος. Χρυσόστομος Μιλτιάδους

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία του Οργανισμού, δεν λαμβάνει μέρος σε οποιεσδήποτε διοικητικές αποφάσεις και αναφέρεται απευθείας στον Επίτροπο. Η αποστολή της είναι να βοηθά τον Οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς και τους στόχους του μέσω μίας αντικειμενικής, διαβεβαιωτικής και συμβουλευτικής δραστηριότητας, σχεδιασμένης να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος της, η ΥΕΕ διαπιστώνει κατά πόσο τα δίκτυα διαχείρισης κινδύνου, ελέγχου και διοικητικών διαδικασιών του Οργανισμού, όπως αυτά σχεδιάστηκαν από τη Διεύθυνση, είναι επαρκή και λειτουργούν με τρόπο που να επιβεβαιώνεται ότι ο Οργανισμός λειτουργεί παραγωγικά και αποδοτικά και σύμφωνα με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανονισμούς. Η ΥΕΕ ακολουθεί και εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις συμβουλευτικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών της Αμερικής (ΙΕΕΑ). Επίσης, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΕΕΑ.

Εντός της ΥΕΕ λειτουργεί επίσης και η Μονάδα εκ των υστέρων Ελέγχων Συναλλαγών που έχει την ευθύνη εκτέλεσης των ελέγχων βάσει του Κεφ. ΙΙΙ του Tίτλου V του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013 σε δείγμα δικαιούχων οι οποίοι επιλέγονται με βάσει ανάλυσης κινδύνου ή/και τυχαία. Σκοπός των ελέγχων αυτών είναι να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και νομιμότητα των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) πληρωμών.

Από το 2015, η ΥΕΕ εκτελεί επίσης μια επιπλέον εργασία που αφορά στην επιβεβαίωση του υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για υπαλλήλους που αποχωρούν από τον Οργανισμό.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία