Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Αυγά: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Αριθμός
Έτος
Θέμα
2771
1975
Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αυγών
Ο Κανονισμός ήταν σε ισχύ μέχρι 30/6/08.
2220
1985
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1985 για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα.
800
1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα
596
2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2004 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα των αυγών
1301
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.
539
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007 , για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών.
1234
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ ) .
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από 1/7/2008.
376
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008 , για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση).
(Καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000).
499
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 499/2008 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων.
510
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την περίοδο εμπορίας 2008/09.
514
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2008 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1439/95, (ΕΚ) αριθ. 245/2001, (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 2014/2005, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79.
575
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 575/2008 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2008, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών.
1166
2014
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1166/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 412/2014 της Επιτροπής, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αυγά, προϊόντα αυγών και αλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία