Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ρύζι: KανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Αριθμός
Έτος
Θέμα
2220
1985
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1985 για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα.
3491
1990
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 1990 για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές.
2058
1996
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1996 για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης θραυσμάτων ρυζιού, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 10064000, για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 190110.
327
1998
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 1998 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού.
800
1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα
1342
2003
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2003 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού.
1785
2003
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού.
Ο Κανονισμός καταργείται από 1/9/2008.
972
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 972/2006 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2006 με τον οποίο καθορίζονται ειδικοί κανόνες που έχουν εφαρμογή κατά τις εισαγωγές ρυζιού Basmati και ένα μεταβατικό σύστημα ελέγχου για τον προσδιορισμό της καταγωγής του.
1301
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.
1964
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 περί των λεπτομερειών για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ποσόστωσης εισαγωγής ρυζιού καταγωγής Μπανγκλαντές, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συμβουλίου
964
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 964/2007 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2007 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για το άνοιγμα και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για το ρύζι καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για τις περιόδους εμπορίας 2007/08 και 2008/09.
1002
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2007 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2007 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2184/96 του Συμβουλίου σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού αιγυπτιακής καταγωγής και προελεύσεως στην Κοινότητα.
1234
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ ) .
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από 1/9/2008
1456
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1456/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2058/96, (ΕΚ) αριθ. 2375/2002, (ΕΚ) αριθ. 2377/2002, (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, (ΕΚ) αριθ. 955/2005, (ΕΚ) αριθ. 969/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής στον τομέα του ρυζιού και των σιτηρών.
1529
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1529/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007 , σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης, για τα έτη 2008 και 2009, των ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού καταγωγής κρατών ΑΚΕ που ανήκουν στην περιοχή CARIFORUM καθώς και υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ).
60
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 60/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2008 , σχετικά με παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 όσον αφορά την κατανομή σε υποπεριόδους, για το έτος 2008, της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής λευκασμένου και ημιλευκασμένου ρυζιού.
376
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008 , για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση).
(Καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000).
499
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 499/2008 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων.
510
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την περίοδο εμπορίας 2008/09.
514
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2008 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1439/95, (ΕΚ) αριθ. 245/2001, (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 2014/2005, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία