Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Tμήμα Διοίκησης & Ανθρώπινου ΔυναμικούΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού. Για να επιτύχει το πιο πάνω, διαμορφώνει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες, διαχειρίζεται ορθολογικά το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού και υποστηρίζει διοικητικά τα υπόλοιπα Τμήματα, Υπηρεσίες και Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού.

Αναλυτικότερα, το Τμήμα είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, τις αγορές και τις προμήθειες, , το Γενικό Αρχείο και τη βιβλιοθήκη, τη γραμματεία της Διευθυντικής Ομάδας, τα διοικητικά θέματα που αφορούν τα κτήρια, τα οχήματα και τον εξοπλισμό και διάφορα άλλα οργανωτικά θέματα.

Η Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού. Αυτά περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των αναγκών, την πρόσληψη, την επιμόρφωση και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν από τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού (άδειες απουσίας, ωράριο εργασίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πειθαρχία, αφυπηρέτηση, σύνταξη και ωφελήματα αφυπηρέτησης). Φροντίζει επίσης για τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τη νομοθεσία για διοικητικά θέματα.

Το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού χειρίζεται επίσης το Γραφείο Επιτρόπου όπου εκτελεί διοικητικές εργασίες συντονισμού, οργάνωσης και παρακολούθησης που απορρέουν από τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του Επιτρόπου. Συνδράμει επίσης στην επίβλεψη των Τμημάτων και των Υπηρεσιών και συντονίζει για την ορθή υλοποίηση των αποφάσεων και των οδηγιών του Επιτρόπου.

Προϊστάμενη κ. Μαρίνα Πετρίδου


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία