Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Χοιρινό κρέας: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Αριθμός
Έτος
Θέμα
774
1994
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1994 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα.
1370
1995
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/95 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 1995 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος.
800
1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα.
1012
2001
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1012/2001 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2001, για θέσπιση ειδικών μέτρων κατά παρέκκλιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/95, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 στον τομέα του χοιρείου κρέατος.
2286
2002
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1706/98.
Ο Κανονισμός δεν ισχύει για το 2008
462
2003
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 462/2003 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2003 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων που υπάγονται στον τομέα του χοιρείου κρέατος, καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2562/98.
1518
2003
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2003 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος.
1301
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.
1939
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1939/2003 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2003, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης.
Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 462/2003
806
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2007 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2007 , για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του χοιρινού κρέατος.
812
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2007 , για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή χοιρινού κρέατος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
979
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 979/2007 της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2007 , σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης μιας εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για χοιρινό κρέας καταγωγής Καναδά.
1234
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ ) .
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από 1/7/2008.
1382
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007 , για καθορισμό των εκτελεστικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγών χοιρινού κρέατος.
1399
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1399/2007 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007 , σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομης και προσωρινής εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για λουκάνικα και ορισμένα προϊόντα κρέατος καταγωγής Ελβετίας.
1564
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1564/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 979/2007 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης μιας εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για χοιρινό κρέας καταγωγής Καναδά.
257
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 257/2008 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2008 , όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Μαρτίου 2008 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 για το χοίρειο κρέας.
376
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008 , για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση).
(Καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000).
444
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 444/2008 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2008 , για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος.
499
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 499/2008 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων.
510
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την περίοδο εμπορίας 2008/09.
514
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2008 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1439/95, (ΕΚ) αριθ. 245/2001, (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 2014/2005, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79.
546
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Ιουνίου 2008 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1399/2007 για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας καταγωγής Ελβετίας.
547
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 547/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Ιουνίου 2008 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 για το χοίρειο κρέας.
548
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 548/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εφτά πρώτων ημερών του Ιουνίου 2008 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007 για το χοιρινό κρέας.
549
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου 2008 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 979/2007 για το χοιρινό κρέας.
550
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις εφτά πρώτες ημέρες του Ιουνίου 2008 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) 806/2007 για το χοιρινό κρέας.
1168
2014
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1168/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2014 για τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 414/2014 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για νωπό και κατεψυγμένο χοίρειο κρέας καταγωγής Ουκρανίας


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία