Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ισχύοντες Κανονισμοί Μέτρου Εξαγωγικών ΕπιστροφώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Ισχύοντες Κανονισμοί Μέτρου Εξαγωγικών Επιστροφών

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Η ορθή λειτουργία του Μέτρου των Εξαγωγικών Επιστροφών βασίζεται:
1. Στην ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2. Στους γενικούς ή οριζόντιους κανονισμούς του Συμβουλίου και της Επιτροπής,
3. Στους τομεακούς κανονισμούς,
4. Στους κανονισμούς που περιέχουν τους κανόνες όλων των
τελωνειακών διαδικασιών και ειδικότερα τον (ΕΚ) 2913/1992 και
2454/1993.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣυνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Τίτλος ΙΙ - Γεωργία και Παράρτημα Ι όπως ισχύει με τις αναθεωρήσεις)
2002/C 325/Σελ 1 έως 184 της 24/12/2002
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1344/2008 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη δημοσίευση, για το 2009, της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.
EE L 348 , 24/12/2008,
Σελ. 36 έως 75
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1276/2008 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την παρακολούθηση, μέσω φυσικών ελέγχων, των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τα οποία χορηγούνται επιστροφές ή άλλα ποσά.
ΕΕ L 339,
18/12/2008
Σελ. 53 έως 75
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1154/2008 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2008 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών.
EE L 310 , 21/11/2008,
Σελ. 5 έως 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2008 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2008 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος.
EE L 281 , 24/10/2008,
Σελ. 8 έως 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 903/2008 της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τους ειδικούς όρους χορήγησης των επιστροφών κατά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων στον Τομέα του χοιρείου κρέατος.
EE L 249 ,
18/9/2008,
Σελ. 3 έως 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2008 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 386/2008 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
EE L 168 ,
28/6/2008,
Σελ. 27 έως 30
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 499/2008 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων.
EE L 146 ,
5/6/2008,
Σελ. 9 έως 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις).
EE L 114 ,
26/4/2008,
Σελ. 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2008 της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2008 για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή βοείου κρέατος.
EE L 108 ,
18/4/2008,
Σελ. 3 έως 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 159/2008 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 800/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2090/2002 όσον αφορά τους φυσικούς ελέγχους που διενεργούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφής.
ΕΕ L 48,
22/2/2008
Σελ. 19 έως 26
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1568/2007 του Συμβουλίου της 21 Δεκεμβρίου 2007σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006 όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για ορισμένα είδη ζάχαρης που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά.
ΕΕ L 340,
22/12/2007
Σελ. 62 έως 65
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1499/2007 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007 , σχετικά με τη δημοσίευση, για το έτος 2008, της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.
ΕΕ L 333 ,
19/12/2007,
Σελ. 10 έως 53
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ ).
ΕΕ L 299 , 16/11/2007,
Σελ. 1 έως 149
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1129/2007 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2007 για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των Πλιγουριών και των σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως.
EE L 255 ,
29/9/2007,
Σελ. 27 έως 28
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2005 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή, και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγόμενων στο παράρτημα Ι της συνθήκης.
ΕΕ L 172,
5/7/2005,
σελ. 24 έως 75
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2319/2002 της Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 2002 για την αντικατάσταση του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 για τον καθορισµό της ονοµατολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.
EE L 354 , 30/12/2002,
Σελ. 1 έως 51
Κανονισμός ΕΚ) αριθ. 2090/2002 της Επιτροπής της 26ης /11 / 2002 για
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 του Συμβουλίου όσον αφορά το φυσικό έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφής.
EE L 322 , 27/11/2002,
Σελ. 4 έως 19
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα.
ΕΕ L 102,
17/4/1999,
σελ. 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1429/95 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, εκτός από εκείνες που χορηγούνται στην περίπτωση των προστιθέμενων ζάχαρων.
EE L 141 ,
24/6/1995,
σελ. 28
και
ΕΕ L 006.001 , 25/5/2007 ,
σελ 1 έως 8
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 1990 για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών.
ΕΕ L 42 ,
16/2/1990 ,
Σελ. 6 έως 7
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 1987 για κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα.
ΕΕ L 351,
14/12/1987,
Σελ. 1 έως 31
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1987 που καθορίζει την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.
ΕΕ L 366 , 24/12/1987,
Σελ. 1 έως 62


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία