Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Κοινών Οργανώσεων ΑγοράςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το Τμήμα Κοινών Οργανώσεων Αγοράς και Αγροτικής Ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των Μέτρων που προνοούν ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το Τμήμα έχει την τελική ευθύνη για την έγκριση των αιτημάτων πληρωμής και την παροχή των ενισχύσεων προς τους αιτητές.

Η διαχείριση των Μέτρων περιλαμβάνει τον προγραμματισμό τους, την έκδοση των εγχειριδίων εφαρμογής διαδικασιών και των εγχειριδίων εφαρμογής ενημέρωσης αιτητών, καθώς και τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων. Στα εγχειρίδια εφαρμογής, στα οποία περιλαμβάνεται και το έντυπο της αίτησης, γίνεται λεπτομερής ανάλυση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων Μέτρων και δίνονται σαφείς οδηγίες προς τους αιτητές σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της αίτησης με τις υποχρεώσεις που προνοούνται στην Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Επίσης, η διαχείριση των Μέτρων περιλαμβάνει την παρακολούθηση και έλεγχο της εργασίας των αναδόχων, για όσα Μέτρα βρίσκονται σε αναδοχή.


ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο διαθέτει κονδύλια ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 για όλα τα Κράτη Μέλη. Κάθε χώρα της ΕΕ λαμβάνει χρηματοδοτική ενίσχυση για την περίοδο των επτά ετών. Οι χρηματοδοτικές αυτές ενισχύσεις αναμένεται να ενεργοποιήσουν επιπλέον 61 δισ. ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη. Όσον αφορά την Κύπρο, για την περίοδο προγραμματισμού 2014 – 2020 θα διατεθούν συνολικά περί τα 243 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 132 εκ. είναι Κοινοτική Χρηματοδότηση και τα 111 εκ. Εθνική Συνεισφορά.

Την τρέχουσα περίοδο, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν 118 διαφορετικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ). Τα 20 κράτη μέλη εφαρμόζουν ενιαία εθνικά προγράμματα, ενώ τα υπόλοιπα 8 έχουν επιλέξει δύο ή περισσότερα (περιφερειακά) προγράμματα.

Πλαίσιο της ΕΕ για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες καταρτίζουν τα δικά τους προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με βάση τις ανάγκες των εδαφών τους και τουλάχιστον τέσσερις από τις ακόλουθες έξι κοινές προτεραιότητες της ΕΕ:

· προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές
· βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών
τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών
· προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της διαχείρισης των κινδύνων στον τομέα
της γεωργίας
· αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία
· αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα είναι
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, όσον αφορά τους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοκομίας,
· προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Οι προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης κατανέμονται σε «τομείς εστίασης». Για παράδειγμα, η προτεραιότητα για την αποτελεσματική χρήση των πόρων περιλαμβάνει τους τομείς εστίασης «μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία» και «προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία». Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες θέτουν ποσοτικούς στόχους για κάθε τομέα εστίασης. Στη συνέχεια, προσδιορίζουν τα μέτρα που θα λάβουν για την επίτευξη των στόχων αυτών καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης που θα χορηγήσουν για κάθε μέτρο. Τουλάχιστον το 30% της χρηματοδότησης κάθε προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να διατίθεται για μέτρα που αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και τουλάχιστον 5% για το πρόγραμμα LEADER.

Στην Μονάδα Αγροτικής Ανάπτυξης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινών Οργανώσεων Αγοράς του ΚΟΑΠ εφαρμόζονται όλα τα μη ΟΣΔΕ (επενδυτικά) μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 της Κύπρου και οι δασώσεις που είναι Μέτρα ΟΣΔΕ. Η Μονάδα απαρτίζεται από επτά Λειτουργούς Αγροτικών Πληρωμών και τρεις γραφείς. Για όλα τα Μέτρα υπάρχει υπεύθυνος Λειτουργός καθώς και ουσιαστικός αντικαταστάτης του σε περίπτωση που απουσιάζει. Υπεύθυνος της Μονάδας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΚΟΑΠ είναι ο κ. Ιάκωβος Ιακώβου ο οποίος συντονίζει την όλη προσπάθεια εφαρμογής των διαφόρων μέτρων με σκοπό και στόχο την αποτελεσματική διαφύλαξη των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πλήρη εκταμίευση των κονδυλίων που αναλογούν στην Κύπρο, αναφορικά με τα πιο πάνω μέτρα, χωρίς την επιβολή προστίμων / αποκοπών κατόπιν ελέγχων της Επιτροπής.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Επιδιώκοντας την απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος της ΚΓΠ, ένας ενιαίος κανονισμός θεσπίζει πλέον την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ - 1308/2013) Αυτός ο κανονισμός περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων. Αποσκοπεί στον εξορθολογισμό, την επέκταση και την απλούστευση των διατάξεων σχετικά με δημόσια παρέμβαση, ιδιωτική αποθεματοποίηση, έκτακτα μέτρα και ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και διευκόλυνση της συνεργασίας μέσω οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων. Ο ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ θεσπίζει κοινούς κανόνες για τις περιόδους εμπορίας, τη δημόσια παρέμβαση, την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τις τιμές αναφοράς, τις τιμές παρέμβασης και τη διάθεση των προϊόντων που αγοράζονται από τη δημόσια παρέμβαση.

Οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής εφαρμόζεται στα μέτρα που προβλέπονται στον ενιαίο κανονισμό ΚΟΑ και εφαρμόζει ο ΚΟΑΠ, περιλαμβανομένων των ελέγχων και της επιβολής διοικητικών μέτρων και διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθώς και κανόνων που αφορούν την κατάθεση και την αποδέσμευση εγγυήσεων και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Στην Μονάδα Κοινών Οργανώσεων Αγοράς του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινών Οργανώσεων Αγοράς του ΚΟΑΠ εφαρμόζονται όλα τα μέτρα του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ (συμπεριλαμβανομένου και των εκτάκτων μέτρων στήριξης αγοράς). Η Μονάδα απαρτίζεται από πέντε Λειτουργούς Αγροτικών Πληρωμών και δύο γραφείς. Για όλα τα Μέτρα υπάρχει υπεύθυνος Λειτουργός καθώς και ουσιαστικός αντικαταστάτης του σε περίπτωση που απουσιάζει. Υπεύθυνος της Μονάδας Κοινών Οργανώσεων Αγοράς του ΚΟΑΠ είναι ο κ. Χάρης Χειμωνίδης ο οποίος συντονίζει την όλη προσπάθεια εφαρμογής των διαφόρων μέτρων με σκοπό και στόχο την αποτελεσματική διαφύλαξη των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πλήρη εκταμίευση των κονδυλίων που αναλογούν στην Κύπρο, αναφορικά με τα πιο πάνω μέτρα, χωρίς την επιβολή προστίμων / αποκοπών κατόπιν ελέγχων της Επιτροπής.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία